van de daarop betrekking hebbende 8e begrotingswijziging 1970, beslo ten, IX.Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van de kosten van stedebouwkundige werk zaamheden (9e begrotingswijziging 1970.)" Ook op dit punt geeft de Voorzitter voorlezing van het betreffende prae-advies van B &.W. en merkt nog op, dat het niet mogelijk is om kosten exact te ramen. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstellen van het gevraag de krediet en conform de aangeboden concept-wijziging tot de vaststel ling van de 9e begrotingswijziging 1970 besloten. X.Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van de bouw van 11 woningwetwoningen II BE Schaepmanstraat (10e wijziging '1970») Ook hier geeft de Voorzitter voorlezing van het betreffende prae- advies van B.&.W."waaruit blijkt dat op uitdrukkelijke aanwijzing van de Provinciale Direktie van de Volkshuisvesting,door wijziging van de situering van de wonihgen thans een oppervlakte van 2650 m2 beno digd is. Hij stelt, 'dat alsnog wordt getracht om de meerdere grond kosten aanvaardbaar te makken en de gemeente zich bij het ingenomen standpunt van de Provinciale Direktie niet zondermeer neerlegt. Het raadslid Bensbach stelt, dat het een verlies van 0110450- voor de .gemeente beteken^*. •^e oorzi.tter antwoordt, dat het door de gewijzigde opstelling en eis van de Provinciale Direktie van de Volkshuisvesting is en het verlies voor de gemeente niet aanvaardbaar is. Het raadslid Bensbach vraagt of men het verlies niet van de stichtings- kosten kan aftrekken» De Voorzitter antwoordtdat er afzonderlijke bepaalde bouw en grond*- kosten zijn en hier de grondprijs speelt,die door de Raad vastgesteld en goedgekeurd door G.S. zijn en waarvan hier wordt afgeweken.Hij acht het billijk dat de meerkosten voor rekening van het Rijk komen en de gemeente derhalve dan ook het volle pond zal eisen en men daarna* al doende is» Het raadslid Bensbach stelt, dat de grondkosten ƒ.23,-per m2 zijn en wijst op het meerbedrag dat er door de gewijzigde opstelling van de woningen bijkomt. Hij acht het een belangrijke zaak en zegt, dat het zo nimmer' te bepalen is wat het juist gaat kosten» Hij zegt, dat de grondkosten nu 60,950,zijn. 1)8 Voorzitter antwoordt, dat het over het totaal krediet gaat» Het raadslid. Bensbach vraagt wat de woningen nu gaan kosten, He Voorzitter antwoordt, dat de bouwkosten aan de curveprijs zijn gebonden» Het raadslid Bensbach zegt, dat men steeds doet voorkomen, dat de woningen goedkoop zijn, dat volgens hem niet zo is. 1)8 Voorzitter antwoordtdat men bij berekening op ƒ.31 .000,per stuk komt en het woningen met centrale verwarming zijn. Het raadslid Bensbach vindt het bedrag toch niet zo laag en de steeds geopperde stelling van onderhuidse aanbesteding omdat het anders niet haalbaar is twijfelachtig en meent, dat -het bij.openbare aanbesteding niet veel verschil zal uitmaken. Wethouder de Light, zegt, dat het verschil plusminus ƒ.10.000,voor centrale verwarming en grond is» Het raadslid Bensbach wijst op de kosten van de particuliere woningen in de Seringenstraatwaarvan de grondkosten wel nadelig voor de ge meente zijn uitgevallen,maar waarvan de bouwkosten en andere niet veel verschil uitmaakt. 1)8 Voorzitter antwoordt, dat naar zijn gevoel men een klein complex woningwetwoningen bij openbare aanbesteding niet ondergebracht krijgt en het dan over een groot complex van woningen moet gaan. Hij stelt, dat het in andere gemeenten ook zo ligt.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 18