2 - Voorzitter antwoordt, dat het over het niet ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift gaat en het opgemerkte omtrent de grond van onbillijkheid in het College van B W wel te willen bespreken- Zonder hoofdelijke stemming wordt tot het niet ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift van H.Lammé tegen aanslag rioolbelas ting 1968, besloten* V.Voorstel van burgemeester en wethouders tot 6e wijziging van het Al gemeen Ambtenarenreglement. Na voorlezing van het betreffende prae-advies van B W wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burge meester en wethouders en conform het aangeboden concept-besluittot de 6e wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement besloten. VI.Voorstel, van burgemeester en wethouders tot wijziging van de Alge mene Bezoldigingsverordening 1970. De Voorzitter zegt, dat de betreffende wijzigingen bij de stukken ter inzage hebben gelegen en andermeer een aanpassing aan het mini mum loon en het loon van de schoonmaakster aan de rijksregeling be treft De andere wijziging betreft de invoering van 2 nieuwe rangen van op zichter C en D. Hij zegt zich zelve te moeten excuseren omdat er tus sen ambtenaar van Linden en hemzelf een klein misverstand is geweest en geeft als nadere toelichting voorlezing van de daardoor bij de stukken ontbroken concept-brief aan G.S. Hij merkt op, dat het een bezoldigingswijziging is die het mogelijk maakt van laag naar hoog te gaan maar dat de mate van verhoging thans niet aan de orde is. Het raadslid Bensbach vraagt of de twee rangen nog niet zijn ingevoerd Voorzitter antwoordt, dat ze door de wijziging worden ingesteld maar daarvoor eerst goedkeuring moet worden verkregen van Gedeputeerde Staten. Zonder hoofdelijkestemming wordt overeenkomstig Het voorstel van burgemeester en wethouders en conform de aangeboden concepten tot wijziging van de Algemene Bezoldigingsverordening 1970 besloten. VII.Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van de aanleg van een riolering in de Ant werpsestraat (7e wijziging 1970)7 De Voorzitter merkt op, dat het niet zoals in de kranten vermeld de gehele Antwerpsestraat maar alleen het een gedeelte vanaf Antwerpse straat 265 tot de erfscheiding van de algemene begraafplaats betreft. Hij geeft voorlezing van het betreffende prae-advies van B W, waar uit blijkt dat de kosten van de aanleg van de riolering en het maken van een overstort op ƒ.2.100,- zijn begroot, raadslid van Linden vraagt wat de overstort voor betekenis heeft. De Voorzitter antwoordt, dat ingeval van nood lozing daardoor op een afvoersloot mogelijk is. Wethouder de Light„merkt nog op, dat het een tweeledige uitlaat is. Het raadslid- van Linden acht dan een betere afvoersloot wel wenselijk» Zonder hoofdelijke stemming wordt tot het beschikbaar stellen van het benodigde krediet en tot de vaststelling van de daarop betrekking hebbende 7e begrotingswijziging 1970 besloten» VIII.Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaar stel len van een krediet ten behoeve van de straatverlichting in de bunga lowwij k (8e begrotingswijziging 1970.)" Na voorlezing van het betreffende prae-advies van B. &.W. deelt de Voorzitter mede, dat de uitbreiding van de straatverlichting en de her* bestrating van de Hogenbergdreef door Gedeputeerde Staten is goedge keurd. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstellen van het benodig de krediet voor de uitbreiding van de straatverlichting in de bunga- lowwijk en conform de aangeboden concept-wijziging tot de vgststellin.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 17