AGENDA. 1Opening. 2.Vaststelling notulen raadsvergadering 19 februani 1970. 3.Ingekomen stukken; a.Brief van burgemeester en wethouders, houdende mededeling afsluiten kasgeldlening ad ƒ.400,000,met N.V. Bank voor hederlandsche Gemeenten; b.Besluit van Gedeputeerde Staten van 18 maart 1970, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 15 december 1969 tot wijziging van de verordening op het beheer van het'woning bedrijf der gemeente Putte; g.Besluit van Gedeputeerde Staten van 18 maart 1970, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 15 december 1969 tot wijziging van de beheersverordening van het grondbedrijf; d.Besluit van Gedeputeerde Staten van 4 maart 1970 houdende goedkeuring van het kasgeldleningenbesluit voor het tijdvak 1 maart tot 1 juni 1970. 4.Voorstel van burgemeester en wethouders tot niet ontvankelijk verklaring van het bezwaarschrift van H,lamme tegen aanslép1 rioolbelasting 1968. 5.Voorstel van burgemeester en wethouders tot 6e wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement. 6.Voorste1 van burgemeester en wethouders tot wijziging van de Algemene Bezoldigingsverordening 1970. 7."Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. de aanleg van een riolerinv in ae AnBwerpsestraat (7e wijz.1970). 8.voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaar- stellen van een.krediet t.b.v.de uitbreiding van de straat-, verlichting in de bungalowwijk (8e wijz.1970). 9.Voorstel van burgemeester en wethouders tot het beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. de kosten van stedebouwkundige werkzaamheden(9e wijz.1970). 10.foorstel van burgemeester.en wethouders tot het beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. de bouw van 11 woningwetwoninge m de Schaepmanstraat (10e wijz.1970), 1.Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstellin O?eGwijïri970) de aanschaffing van een boekhoudmachine 12édenrStel V3n burgemeester en wethouders tot aankoop van gron_ 13.Voorstel van burgemeester en wethouders tot verkoop van 2 ge- meentewoningen. F a BESLOTEN ZITTTNG. U*Ierïetpi Ifi burgemeester en wethouders tot het garanderen van ic v e,e? aflossmg van hypothecaire geldleningen, '"IZhi nlf burgemeester en wethouders tot het verlenen van d schapshuis subsidle t.b.v. de exploitatie van het noodgemeen- 16.Voorstel van Burgemeester en wethouders tot vaststelling van een voorbereidmgsbesluit bestemmingsplan meldinvsgebied natuurgebied gemeente Putte. S g eQ 17*Mededelingen. 18.Rondvraag. 19.Sluiting.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 15