De Voorzitter zegt verder, dat alles reden voor hem is om dankbaar te zijn. Hij betuigt de Raad dank voor het steeds genoten vertrouwen en speciaal de beide wethouders voor de ondervonden medewerking en steun. Hij dankt het gemeenteper- soneel van hoog tot laag, waarbij ook de G.S.W. Hij zegt, dat met een zware onderbezetting, die op de secretarie ongeveer 45°/o en bij gemeentewerken zelfs 80?o bedraagt, een enorme hoe veelheid werk moest worden verzet, waarvoor zowel onder maar veelal ook buiten kantoortijd een beroep op het personeel moest worden gedaan en iedereen altijd klaar stond om te assisteren en van advies te dienen. Hij zegt trots op het ge- meentepersoneel in zijn geheel van hoog tot laag te zijn en zegt, dat alles getuigd van een hecht en fantastisch teamver band, die het mogelijk zal maken om de expansie van de ge meente in 1971 te realiseren. Hij betuigt verder ook dank aan alle anderen die in minder direct' verband werkzaam waren voor alles wat zij voor de Putse gemeenschap hebben verricht. Hij brengt verder dank aan de hogere instanties voor de ondervonden steun en medewerking. Hij dankt ook de heren van de pers, vanwie een objectieve be richtgeving wordt verwacht, voor de prettige en goede ver standhouding, Hij hooptzelf in het komende jaar, waarin zonder twijfel opnieuw grote objecten aan de orde zullen komen, zijn steentje daarbij steunend op de gemeenteraad en het ambtenarencorps, te mogen bijdragen. Hij zegt, als volkomen neutraal voorzitter van de gemeente raad' of van het College van burgemeester en wethouders en respectievelijk als burgemeester, het slechts zijn absolute be doeling is om conform zijn afgelegde ambtseed de belangen van de gemeente naar best vermogen te dienen. Hij zegt, dat er in het komende jaar veel en zware arbeid verricht zal moeten worden, waarbij hij hoopt op de steun en medewerking van allen te mogen rekenen. De Voorzitter merkt verder op, dat er weer een jaar voor bij is gegaan, dat voor velen een moeilijk en zelfs een ramp zalig jaar is geweest. Voor anderen zal het een gelukkig jaar zijn geweest. Zo zal dit van jaar tot jaar blijven doorgaan. Ook voor de gemeente is 1970 een gelukkig jaar geweest. On danks diverse tegenslagen zijn er ook successen geweest en mag men dan ook stellen, dat het voor de gemeente een voorspoedig jaar is geweest. Hij zegt, dat net in ieder geval een "Anno Domini" een jaar des Heren) was. Met dank voorliet vele goede bidt hij de gemeente en de ganse Putse gemeenschap toe, dat 1971 voor allen en voor de gemeente een gelukkig en voorspoedig jaar mag zijn, VI. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de verga dering met het gebruikelijke gebed. Va. Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanschaffing van een nieuwe stencil machine. en vaststelling van de daarop betrekking hebbende 29e begroting 1970. Met instemming van de raadsleden wordt de openbare ver gadering door de Voorzitter heropend en dit punt aan de agenda toegevoegd. De Voorzitter geeft voorlezing van het betreffende voor stel van B W aan de Raad. Hij merkt verder nog op, dat de in- gebruik zijnde stencilmachine totaal versleten is en reeds lang is afgeschreven. Voorgesteld wordt voor de aanschaffing van een Geha-stencil- machine een krediet van 2.600,— beschikbaar te stellen en tot de vaststelling van de daarop betrekking hebbende 29e be~_ grotingswijziging 1970, zoals in concept aangeboden, te besluiten,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 146