2- V. Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet t.b.v. afrondingswerkzaamheden aan complex lila van het bestemmingsplan "Kom Putte". Ook hij dit agendapunt geeft de Voorzitter voorlezing van het betreffende prae-advies van B W, waaruit blijkt, dat een totaalkrediet van 45.500,— "benodigd is, waarvan res pectievelijk een bedrag, van 8.400,— voor de uitbreiding van de straatverlichting en een bedrag van 37.100,-- voor noguit te voeren bestratingswerken. Aan de hand van de bij de stukken overgelegde tekening geeft de Voorzitter een nadere toelichting. Hij deelt mede, dat het ondermeer de aanleg van parkeerstroken in de Pastoor Ifierickstraat en. de Anjerstraat betreft - wat ter plaatse dringend nodig is - en het herstraten van de zogenaamde Pastoorsstraten, de Seringestraat en de Azaliastraat.Daarnaast is een post opgenomen voor de herstra- ting van het trottoir in de Seringenstraat en Azaliastraat en de aanleg van een trottoir bij de in aanbouw zijnde woningen in de Pastoor Wolterstraatde Pastoor Dierickstraat en in de Azaliastraat. De uitbreiding van de straatverlichting om vat het bijplaatsen van lichtmasten in de zogenaamde Pastoors straten, de Azaliastraat en het laatste bebouwde gedeelte van de Hogebergdreef Hij vraagt of er nog vragen of opmerkingen over dit punt zijn. K'iemand van de vergadering wenst het woord. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voor stel 'van burgemeester en wethouders tot het beschikbaarstel len van een krediet van 45.500,besloten en de daarop be trekking hebbende 28e begrotingswijziging 1970 van de algemene dienst, alsmede de 12e wijziging van de begroting 1970 van kapitaalsinkomsten en kapitaalsuitgaven van het gemeentelijk grondbedrijf, volgens de aangeboden concept-wijzigingen vastgesteld. De Voorzitter deelt vervolgens mede, dat in verband met gezellig samenzijn met het gemeentepersoneelde gebruikelijke rondvraag achterwege is gelaten. Hij zegt, dat begin januari weer een vergadering zal worden gehouden en daarin ondermeer de behandeling van de gemeentebegroting 1971 aan 'de orde zal komen. Aan het einde gekomen van het jaar zegt de Voorzitter toch nog even een korte terugblik te willen werpen op het afgelopen jaar. Hij zegt, dat 1970 een bijzonder vruchtbaar jaar voor de gemeente is geweest, Hij stelt, dat is te denken aan de gunstige ontwikkeling van de woningbouw, waarvan 150 gereed gekomen of in aanbouw zijnde woningen voor een ongeveer 2800 zielen tellende gemeente, een respectabel aantal moet worden geacht. Hij wijst-op de bouw van het gemeenschapshuis, die na enige tegenslagen van de grond is gekomen. Hij noemt de in 1970 vaste vorm gekregen plannen van een nieuw scholen complex die in verre staat van voorbereiding verkeren. Hij memoreert verder de voltooiing van het zeer bij de bevolking geliefd hertenkamp. Hij noemt verder het realiseren van het speeltuinplan "Oost", dat als een eerste aanzet kan worden gezien van de verdere recreatieve ontwikkelingsplannen in het oostelijk gedeelte van de gemeente. Hij wijst verder op de afrondinlswerkzaamheden van zowel plan "Oost" als van plan "W^st". Hij merkt op, dat in plan "West" na aflevering van de lichtmasten in januari aanstaande met een massale uitbreiding van de straatverlichting zal worden begonnen. Hijmerkt verder op dat er in het afgelopen jaar een grote hoeveelheid aan werk is verzet en er nog diverse grote objecten en plannen in voor bereiding zijn, waarop nu echter nog niet verder op in kan worden gegaan.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 145