Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Putte, gehouden op maandag 28 december 1970 des avonds om 8 uur ten gemeentehuize. Aanwezig: H. de Bruijn en J.R.de Light, wethouders, alsmede de raadsleden L.Buijs en J.R.Sluijts Afwezig met kennisgeving: de raadsleden Il.Bensbach, A.J.Janssens en P.C. van Linden, Voorzitter: JA.M.Boudrie, Burgemeester-secretaris. Notulist L.Hendriks, commies ter secretarie. I, Opening. Be Voorzitter opent de vergadering met gebed en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij zegt daarna, mede namens zijn gezin, de raadsleden hartelijk dank voor de vóór vergadering aan huis bezorgde prachtige en forse fruitmand, dat hij een jaarlijkse traditie van de raadsleden noemt. Hij zegt er zeer erkentelijk voor te zijn erx het hier niet zozeer gaat om de fruitmand maar hoofdzakelijk om het gebaar van de raadsleden, dat getuigt van prettige en goede samenwerking. Hij betuigt de raadsleden nogmaals hartelijk dank voor de zeer gewaardeerde en sympathieke geste en de gulle gave, Be Voorzitter deelt verder mede, dat schriftelijk bericht van verhindering is ingekomen van het raadslid Bensbach en van het raadslid Janssens, waarvan hij voorlezing geeft. Hij zegt, dat ook via de loco-burgemeester, wethouder de Bruijn, telefonisch bericht van verhindering is ontvangen van het raadslid van Linden, in verband met uitstedigheid voor zaken. Hij merkt verder op, dat de raadsagenda kort is gehouden omdat er na de vergadering de gebruikelijke bijeenkomst met het gemeentepersoneel, na een jaar waarin het enorm hard werken is geweest, zal worden gehouden. Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde: II. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verlenen een vergoeding ra, ex .art.101 bis der L.O.-.v'et 1920 t.b.v. vak- leerkracht aan de r.k. Bijzondere School voor gewoon lager III. onderwijs te Putte, Na voorlezing van het betreffende prae-advies van B door de Voorzitter, wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders zonder hoofdelijke stemming be sloten tot het verlenen van een vergoeding ex.art.101 bis der L.O.-Wet 1920 voor het schooljaar 1970-1971, ten behoeve van een vakleerkracht nuttige handwerken, voor ten hoogste 6 wekelijkse klokuren. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van voorschot ingevolge artikel 103 der L.O.-Wet 1920 voor 1971. Be Voorzitter geeft ook op dit agendapunt voorlezing van het betreffende prae-advies van B V?. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voor stel van burgemeester en wethouders en conform het aangeboden concept-besluit het voorschot ten behoeve van de St.Aloysius- school alhier, voor het jaar 1971, vastgesteld op 28.600, 7VVoorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan van een rekening-courantovereenkomst met de Nederlandse Crediet- bank N.V. te Putte. Na voorlezing van het betreffende prae-advies van B W door de Voorzitter, wordt overeenkomstig het voorstel van burge meester en Wethouders en conform het aangeboden concept-besluit tot het aangaan van een rekening-courantovereenkomst met de N.V. Nederlandse Credietbank te Putte, voor het jaar 1971 tot een maximum bedrag van 25.000,besloten.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 144