AGENDA 1Opening 2. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van een vergoeding ex,art,101 bis der L.O.-Wet 1920 t.b»v. vak leerkracht aan de R.K.Bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Putte 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van het voorschot ingevolge art,103 der 1.0.-Wet 1920 voor 1971 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aangaan van een rekening-courantovereenkomst met de Nederlandse Credietbank N.V, te Putte 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet t.b.v. afrondingswerkzaamheden aan complex lila van het bestemmingsplan "Kom Putte" 6, Sluiting.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 143