GEMEENTE PUTTE (N.-B.) r Aan de Heren leden van de Baad der gemeente Putte 21-12-1970. Onderwerp: Raadsvergadering Hierbij heb ik de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 28 december a.s. 's-avonds om 8,00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen voor U ter inzage: dinsdag, woensdag en maandag van 9-12 uur en van 2-5 uur, donderdag van 9-12 en woensdagavond van 19.00 tot 21,00 uur. Ha de vergadering zal de avond worden besloten met een gezellig samenzijn met het gemeentepersoneel De Burgemeester van Putte, Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk PUTTE (N.-B.), Bijl. TELEFOON (01645) 455 POSTREKENING No. 1065992

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 142