i I- M 1971 De Voorzitter deelt mede, dat van het te bouwen gebouwtje een gedeelte voor noodgevallen als mortuarium kan worden ingericht. Hierna wordt geconcludeerd dat men wel accoord is voor wat betreft het begraven op de rij en voor een uniforme grafsteen zal infor meren in Bergen op Zoom. Men wil toch wel naar het systeem van gelijke rechten. Als tweede punt wordt aan de orde gesteld de uitbreiding van het gemeentehuis. De Voorzitter zegt, dat men momenteel al moeilijk zit met de ruimte op het gemeentehuis,. Afdeling Financiën zit op een magazijn ruimte te werken terwijl helemaal geen spreekkamer aanwezig is. Hij stelt daarbij als men S&t gaat verbouwen, dat men het dan ineen goed moet doen. Door architect van Ginneken is een schetsplan ontworpen, waarvan de uitvoering wordt geraamd op 3 3i ton en inclusief de inrichting op 6 ton. De bedoeling is dit plan eerst in te sturen naar de P.P.D. in Den Bosch voor advies. Daarna zal een gesprek plaatsvinden in Den Bosch omtrent de financiële consequenties. De heer van Poppelen geeft aan de hand van de tekening een jsr nadere uitleg. De 'Voorzitter vraagt de vergadering hierna of men het in grote lijnen eens kan zijn. Het raadslid Bansbach kan zich wel accoord verklaren met het glo bale plan alvorens dit in details wordt besproken. De Voorzitter zegt, dat de bouw nog wel enige jaren op zich zal laten wachten. Hij schat de kapitaalslasten op 60.000,ex ploitatiekosten, hetgeen een abnormale zware last zal worden voor de gemeentebegroting. Hij wil eerst de reacties afwachten van Den Bosch. Deze zullen ongetwijfeld komen. Het gaat er nu maar om of men in beginsel met dit plan kan instemmen. De raadsleden maken geen bezwaar. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door de Voorzitter gesloten met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van de raad der gemeente Putte gehouden op, De Raad voornoemd, De Secretaris; De Voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 141