Beknopte notulen van de besloten vergadering van de raad der gemeente Putte, gehouden op dinsdag 1 december 1970. Aanwezig: de heren JA.M.BoudrieH. de Bruijn en J.R.C.de light, wethouders, J.R.Sluijts, L.J.Buijs, Ii.Bensbach, P.C.van Linden en A.J.Janssens, leden. Notulist: G.C.J.van Linden Technisch ambtenaar: N.v.Poppelen De Voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer N.v.Peppelen met betrekking tot de uitbreiding van de algemene begraafplaats» De heer van Poppelen geeft aan de hand van aanwezige tekeningen een uiteenzetting van de indeling van het nieuwe gedeelte van de algemene begraafplaats. Waarop tevens een schuilplaats met berging zijn geprojecteerd. Hierbij komt tevens het voorstel naar voren om over te gaan tot plaatsing van uniforme grafstenen op het nieuwe gedeelte en wel in de vorm van een kruis voor volwassenen en voor de kindergraven in de vorm van een plaatje, waarbij wordt uitgegaan van een kader in hardsteen van 15 cm breed. Het raadslid Janssens kan zich wel verenigen met het voorschrijven van maten maar tegen de uniforme grafstenen, maakt hij toch enige bedenkingen. De Voorzitter deelt mede, dat het de bedoeling is van hex college om even af te tasten hoe in het algemeen de bevolking hiertegen over zal staan. Hij stelt ook wel dat een kruis moeilijk zal zijn voor een algemene begraafplaats» Het raadslid Bensbach zegt, dat hij het systeem van automatisch volmaken van de rijen wel goed vindt, maar stelt tevens dat het maken van voorschriften hier toch moeilijk zal gaan worden. De Voorzitter stelt voor dat men misschien beter met een overgangs fase kan werken waarbij dan als eerste fase kan gelden het aang&alf" van de maten alsmede het aangeven van de maten voor de te plaatsen grafstenen. De heer van Poppelen zegt, dat men m.b.t. dubbele graven wel naast elkaar kan worden begraven, maar dat dit dan toch 2 aparte graf stenen moeten worden, daar men anders niet met de verkaveling uit komt Het raadslid van Linden vraagt waar b.v. een overleden pastoor begraven zal worden» De heer van Poppelen deelt mede, dat deze ook normaal in de rij zal worden begraven. De Voorzitter zegt, dat wij van het systeem afmoeten dat er na de dood nog onderscheid wordt gemaakt of men in leven miljonair of bijstandgenietende is geweest, in de dö.od zijn wij allen gelijk. Het raadslid van Linden vindt, dat de bepaling voor een uniforme grafsteen moeilijk zal worden. De Voorzitter zegt met een tussenmaatregel te willen werken. Men kan beginnen met de hoogte en de breedte van de grafsteen aan te geven. De heer van Poppelen verwijst naar de nieuwe begraafplaats in Bergen op Zoom^ iWaar men ook met uniforme grafstenen werkt. Dit is betaalbaar voor iedereen terwijl het een geordend geheel wordt. Hij doet ook nog een voorstel om op het nieuwe gedeelte alleen mensen te laten begraven waarvoor geen bezwaren bestaan tegen een uniforme grafsteen en anderen nog op het oude gedeelte te begraven. Tevens brengt hij ter discussie of het wenselijk is om niet katholieken apart te begraven. Het raadslid janssens is tegen enig onderscheid op het kerkhof. Wethouder de Lightinformeert nog naar een mortuarium.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 140