14 gelgen heeft. Hij zal hierover direct contact opnemen met Son. Dit mag niet gebeuren. Het raadslid Bensbach stelt dat als deze zaken niet tijdig worden opgehaald het door de sluiting van het kadaverhuisje alleen nog maar erger wordt voor de gemeente. De Voorzitter deelt mede dat er contact is geweest met Son, dat deze kadavers op tijd moeten worden opgehaald. Hij zal dit per soonlijk met de directeur opnemen. Het raadslid van linden heeft in de vorige raadsvergadering ge vraagd naar het advies van de Inspectie der Volksgezondheid met be trekking tot de zuiveringsinstallatie. Er is toen gezegd dat ge tracht zou worden dit ter in age te leggen. Hij zegt niets gezien te hebben bij de stukken en vraagt wat hiervan de reden is. De Voorzitter antwoordt dat de vorige raadsvergadering is gepre sideerd door de loco-burgemeester. Deze is er abusievelijk van uitgegaan dat de hinderwetsvergunning met bijlagen alhier aan wezig zou zijn. Ged-,Staten hebben deze vergunning verleend waarvan een afschrift wel alhier aanwezig is echter de adviezen hiervoor berusten bij Ged.Staten,Deze ambtelijke adviezen worden niet aan de betrokkene personen overgelegd. Het .raadslid van Linden zegt wel een schrijven bij de ingekomen stukken van de Provincie te hebben gezien betreffende de zuiverings installatie, doch dit schrijven zegt hem niets. Er is destijds medegedeeld, dat een deskundige zou worden aangetrokken. Hij vraagt wat hieraan wordt gedaan. De Voorzitter zegt het kort te willen maken. Deze zaak heeft de volste aandacht van het College van Burgemeester en Wethouders, Er is contact geweest met Den Bosch inzake een deskundige op dit gebied. Het is echter niet zo een eenvoudige zaak. Gedeputeerde Staten hebben de hinderwetsvergunning afgegeven. Dit College zal ook eventuele nieuwe voorwaarden aan deze vergunning moeten toe voegen. Dit zal eerst gebeuren na ingewonnen advies van de H.I.D. Eerst zal moeten worden nagegaan of deze nieuwe voorwaarden uit voerbaar zullen zijn. Het raadslid van linden vraagt wat deze nieuwe voorwaarden zullen inhouden. De Voorzitter zegt, dat men dit moet afwachten en sluit de dis cussie omtrent dit punt. Het raadslid van linden informeert verder of de uit te-voeren werken e.d. worden besproken in B&W. Als hij n.l. de wethouder van openbare werken i.e. wethouder de Light opbelt, weet deze nooit iets. Hij veronderstelt dus dat de B&W-vergaderingen met 2 per sonen v/orden gehouden en niet met 3, anders zou wethouder de Light het toch ook moeten weten. Op deze manier zou men onderhand gaan twijfelen, aldus het raadslid van Linden. De Voorzitter zegt dat men niet te gauw moet gaan twijfelen. Dit is al een ernstige zaak genoeg bij ons geloof. Hij stelt, dat de B&W-vergaderingen normaliter met 3 personen worden gehouden. Het raadslid van Linden interrumpeert de Voorzitter en zegt dat het zo ook hoort. De Voorzitter beaamt dit behoudens ziekte. Hij zegt overigens dat wethouder de Light zich zelf wel kan, verdedigen maar dat de vraag ook is wanneer het raadslid van Linden opbelt en welke vragen hij stelt De Voorzitter zegt zelf ook bij nacht en ontij te worden opgebeld. Het gaat er dan maar om waarover men vragen stelt. Men moet de gegevens bij de hand hebben. Daarbij moet ik zelf veel steunen op mijn hoofdambtenaar terwijl Wethouder de Light moet afgaan op de technische ambtenaar. Het komt regelmatig voor dat men niet direct een antwoord kan geven. Wethouder de Light zegt hierop dat men meestal met dezelfde vragen komt en met name over de zuiveringsinstallatie. Hij vraagt zich af wat hij hierop dan moet antwoorden. Dit geval ligt niet bij mij alleen, maar bij ons allemaal,aldus Wethouder de Light.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 137