-13- de "bejaarden enige reserve zal worden getoond. Dit zal i.v.m. de ziekte van wethouder de Bruijn nogmaals in B&W worden bekeken. In verband met de afronding van de begroting wil hij echter de overige subsidies thans afhandelen. Voor wat betreft het subsidie aan de bejaarden en het N.K.V., hierop kan men dus nog terugkomen bij de behandeling van de begroting. Hij vraagt verder of de raads leden m.b.t. de voorgestelde subsidies nog stemming verlangen. Het raadslid van Linden informeert of het subsidie voor de Stichting Putse Carnaval nog gewijzigd kan worden i.v.m. afronding van de begroting. De Voorzitter antwoordt, dat dit subsidie in ieder geval is ge raamd ofwel bij de Stichting Putte of bij de Stichting Putse Car naval, Hij zegt dat dit voor de begroting niets uitmaakt. Het raadslid Bensbach informeert of het subsidie voor de Stichting Putse Carnaval verder nog gewijzigd zal worden. De Voorzitter antwoordt dat de bespreking met deze Stichting nader zal worden afgewacht. Hij vraagt nogmaals of er stemming wordt verlangt» Daar niemand der raadsleden terzake stemming verlangt, wordt het voorstel van Burgemeester en Wethouders zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het aangeboden concept vastgesteld. Alvorens punt 12 van de agenda (rondvraag) aan de orde te stellen, stelt de Voorzitter voor om een tweetal tussenpunten aan de agenda te willen toe voegen. Op de eerste plaats betreft dit de formele aanbieding van de ge meentebegroting voor het jaar 1971 alsmede de bedrijfsbegrotingen voor 1971«waarbij de Voorzitter mededeelt dat deze begrotingen met inachtneming van de voorgestelde subsidie-bedragen in concept gereed zijn. De bedoeling is deze begrotingen nog dit jaar ter behandeling en vaststelling aan de raad aan te bieden. Het tweede toe te voegen punt betreft een paar mededelingen aan de raad. In de vorige raadsvergadering is toegezegd om de verlegging van de busroute te zullen bevorderen. De Voorzitter heeft hier over' persoonlijk contact opgenomen met de Provinciale Waterstaat, De verlegging van de busroute langs de Beukendreef naar de Ant werpsestraat is behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten accoord bevonden, waarbij de nieuwe bushaltes en de plaatsing van de abri's in overleg met de Provinciale Waterstaat zullen worden geregeld. Wat betreft de oversteekplaatsen op de Antwerpsestraat is reeds toezegging gedaan, dat tenminste één beveiligde voet gangersoversteekplaats zal worden aangebracht. De plaats is nog niet definitief bekend, maar de verwachting is, dat dit in de buurt van de kerk zal zijn. Thans wordt nog onderhandeld over een 2e beveiligde oversteekplaats waarover op zeer korte termijn ook een beslissing is' te verwachten. De Voorzitter spreekt zijn dank uit aan de Provinciale Directie van de Waterstaat. Hierna doet de Voorzitter mededeling dat het in de bedoeling ligt om op woensdag 16 december a,s, een besloten raadsvergadering te beleggen,en vraagt of de raadsleden deze datum willen vrijhouden. 1 2Rondvraag Het raadslid Bensbach opent de r@ndvraag en zegt dat in de vorige raadsvergadering door de Voorzitter is medegeddeld, dat het kada verhuisje gesloten was. Dit blijkt niet het geval te zijn. Bovendien heeft er een week lang een kadaver gelegen hetgeen van daag pas is opgeruimd. Dit is veel te lang. Hij vraagt of er geen maatregelen genomen kunnen worden dat de kadavers op korte termijn worden opgeruimd. De Voorzitter antwoordtdat het kadaverhuisje wel is opgeheven. Het raadslid van Linden stelt dat er toch nog kadavers worden ge bracht De Voorzitter antwoordt dat hiervan niets bekend is. Hij stelt, dat het kadaverhuisje wordt gesloopt punt uit. Verder informeert de Voorzitter van wie het betreffende kadaver is geweest en waar dit

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 136