~9~ met de burgemeester opnieuw contact opnemen. Het stichtingsbe stuur wordt alsnog verwacht. Daarna kan wellicht de situatie opnieuw worden bekeken. Op het ogenblik is voorlopig een sub sidiebedrag voorgesteld van 0,15 per inwoner, hetgeen over eenkomt met de normale subsidie, welke aan de vroegere carna valstichting werd verleend, met de bereidheid van het Ooilege van B&W om hieromtrent te zijner tijd een nieuw voorstel aan de raad te doen. Wat«Volgens de Stichting Putte betreft, zo stelt de Voorzitter, deze Stichting heeft enorme uitgaven te doen. Als deze Stichting steeds moet. yevken met de rug tegen de muur en op het randje van de afgrondvïs deze zaak niet financieel gerond. Dit geldt evenzo voor iedere huishouding. Het is normaal dat men een spaarbank boekje heeft. De Voorzitter zegt veel bewondering te hebben voor de mensen van deze Stichting. Het is het orgaan in onze gemeente hetwelk neutraal alle festiviteiten van bovenaf regelt. Daarbij wijst de Voorzitter ook nog op het stijgende inwonertal en kindertal. Hij memoreert de optocht van St.Nicolaas afgelopen zon dag, waarbij de mensen van deze Stichting de gehele gemeente met een collectebus langs de deuren zijn gegaan. Hij zegt hier voor alleen maar groot respect te hebben. De bejaardenbond, zo vervolgt de Voorzitter zijn betoog, heöf^ heeft een verhoging van subsidie gevraagd van 500, De heer Bensbach heeft met betrekking tot een andere vereniging geatten deerd op overdreven posten op de begroting. De Voorzitter is ervan overtuigd dat er bij elke vereniging posten op de begroting voorkomen met enige speling. Ook bij de bejaardenbond. Men schat n.l. wat men ongeveer nodig denkt te hebben. De noodzakelijkheid van het subsidie is een ander punt. Hij zegt iedereen graag te willen helpen wanneer dit mo gelijk is. Hij stelt dat men met een verhoging van 250,— al een heel eind tegemoetgekomen is aan de verlangens van deze bond» Hierna komt de Voorzitter op de subsidie-aanvrage van de fanfare. De heer Bensbach heeft gewezen op de fanfares in de omgeving v.w.b. het uitkomen in 2 afdelingen hoger dan onze fanfare. Onze fanfare vormt in onze gemeenschap een onmisbaar element. In welke afdeling deze vereniging speelt interesseertde Voorzitter minder. Daar komt nog bij dat wanneer men in een hogere afdeling speelt dit nog meer geld voor de' gemeente zou kosten. Verder komt de Voorzitter op het punt van de contributie opbrengst. De heer Bensbach heeft gesteld dat het allemaal werken de mensen zijn. De Voorzitter zegt, dat hij nietgraag hetgeen bij zou leggen dat de leden van deze verenigingbuiten hun con tributie nog kwijt zijn. Alle bijeenkomsten zoals repetities enz.gebeuren in een café. Daarhaast doet deze vereniging zijn uiterste best om de mensen in de nieuwe wijken te bereiken via concerten enz. Hier is de Voorzitter heel gelukkig mee. Ook zijn momenteel een 15-tal jeifdige leerlingen in opleiding hetgeen ook bijzonder verheugend is. Verder stelt het raadslid Bensbach om de rekening van deze ver eniging op te vragen. Als men dit met één vereniging doet, moet men dit ook voor de anderen zo stellen. Overigens is men er niet met alleen de rekening op te vragen. Men zal, wil men het goed doen de gehele boekhouding op moeten vragen ter controle, waarbij nog moet worden afgewacht of deze dan in orde is. De Voorzitter haalt dienaangaande een voorbeeld aan dat hij heeft meegemaakt in zijn vorige standplaats. De betreffende ver eniging was niet bereid om mee te werken en weigerde de betref fende stukken ter inzage te overleggen. Uiteindelijk is dit uitgelopen op een politieke zaak in de raad. In deze zaken zou alleen een accountantsonderzoek doeltreffend kunnen werken. De Voorzitter deelt verder mede, dat men een grote mate van vertrouwen moet hebben in de betreffende verenigingsbesturen. Deze mensen offeren enorm veel vrije tijd op om het verenigings leven op peil te houden» Van het toe te kennen subsidie moet de fanfare allereerst

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 132