"10* Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot beschikbaar stelling krediet voor het verrichten van afrondingswerkzaam heden in complex III van het bestemmingsplan "Kom Putte'1. De Voorzitter deelt de raad mede, dat met "betrekking tot dit agendapunt iets is misgelopen en biedt hiervoor de veront schuldiging aan van het College van B&W. Er heeft namelijk wel een kladbegroting van de technische dienst ter inzage ge legen echter de betreffende tekening waarop deze werkzaamheden exact zijn aangegeven was verzuimd bij de stukken ter inzage te leggen. Hij stelt de raad daarom voor de raadsleden alsnog gelegenheid te geven deze tekening in te zien en dit agenda punt, even aan te houden tot de volgende vergadering. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het. voorstel van de Voorzitter besloten. 11Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van subsidies aan plaatselijke en plaatselijk werkende vereni gingen over 1971. De Voorzitter doet voorlezing van het prae-advies betreffende te verlenen subsidies welke niet tot wederopzegging zijn ver leend of waarbij van het verleende bedrag tot wederopzegging voor 1971 wordt afgeweken. Hij zegt het te betwijfelen of dit voorstel bij acclamatie zou worden aangenomen en geeft daarom nog nader een uitvoerige toelichting. Hij spreekt hierbij met name zijn grote waardering uit voor de besturen van de ver enigingen welke zich dikwijls voor een moeilijke taak zien ge plaatst. Hij stelt dat het gemeentebestuur zich wat betreft de subsidiëring moet beperken tot de grote lijnen waarbij het dus niet gaat of de ene vereniging ƒ10,— meer zal krijgen dan de andere. Ha deze uiteenzetting vraagt hij wie van de raadsleden met betrekking tot dit agendapunt in eerste instantie het woord verlangt Het raadslid Bensbach zegt, op de eerste plaats een opmerking te 1 willen maken in aansluiting op het gezegde van de Voorzitter met betrekking tot de moeilijke financiële situatie waarin de gemeente zich nog steeds bevindt. Het betreft allereerst een subsidie hetwelk tot wederopzegging is verleend aan het N.K.V. Hij zegt hierover al eens eerder een opmerking over te hebben gemaakt. Dit is een subsidie dat hier niet thuis' hoort. Hij zegt bij de rekening te hebben gezien dat dit subsidie wordt aangewend voor sociale voorzieningen. Het N.K.V. is echter een vakbond. Daarnaast worden deze gelden aangewend voor subsidiëring van activiteiten,welke met name zijn verboden. Hij doelt hierop een steunverlening aan het buitenland,welke niet is toegestaan met gemeentegelden. De Voorzitter informeert nader welke steunverlening de heer Bensbach bedoeld. Het raadslid Bensbach verwijst terzake naar de overgelegde reke ning van het N.K.V. De Voorzitter gaat dit in de betreffende rekening na en conclu deert dat een post is opgenomen voor steunverlening aan onder ontwikkelde landen alsmede aan St.-NicolaasDeze laatste is inderdaad ook een buitenlander, aldus de Voorzitter. Het raadslid Bensbach beaamt dit. Daarnaast, zo stelt de heer Bensbach, wordt dit subsidie uitsluitend besteed voor het ver zorgen van een toneelvoorstelling eens per jaar. Hij vindt dat deze uitgaven maar moeten worden bestreden door eigen middelen. Hierna gaat het raadslid Bensbach nader in op de voorgestelde wijzigingen in de subsidiebedragen, daar hij ervan uitgaat dat deze vaste subsidies bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 1971 nog aan de orde zullen komen. De Voorzitter zegt, dat het inderdaad de bedoeling is dat de tot wederopzegging verleende subsidies in een volgende vergadering tegelijk met de begroting 1971 aan de orde zullen komen.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 129