-2- voor kennisgeving aangenomen. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van 5Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verkoop van ge meentegrond. De Voorzitter deelt mede, dat wordt voorgesteld over te gaan tot verkoop van een 2-tal percelengrond n.l. aan de heer Harn uit Steenbergen een perceel grond voor het bouwen van een bun galow in plan Oost alsmede aan de Stichting Bedrijfspensioen fonds voor de Bouwnijverheid te Amsterdam een perceel grond eveneens in plan Oost. De Voorzitter doet hierna voorlezing van het prae-advies en deelt mede, dat de verkoop aan het Bedrijfspensioenfonds be trekking heeft op een perceel grond in Oost hetwelk oorspron kelijk in optie was gegeven aan de heer Degroodt. Inmiddels is hiervoor een premie-beschikking afgegeven doch de heer Degroodt had geen belangstelling meer om hier te bouwen. Zodoende is hier over contact opgenomen met het Bedrijfspensioenfonds welke wel bereid is gevonden om deze woningen hier te bouwen. De Voorzitter deelt verder medé, dat i.v.m. het vervallen van de premie-beschikking door het College van Burgemeester en Wethouders inmiddels reeds toestemming is verleend om met de bouw te be ginnen. Het raadslid Bensbach informeert op de eerste plaats wat de reden is geweest dat de heer Degroodt hier niet gebouwd heeft en ten tweede of de waarborgsom welke ingevolge de Algemene Verkoopvoor waarden in de gemeentekas moet worden gestort thans aan de gemeente vervalt De Voorzitter deelt mede, dat hij op de eerste vraag geen ant woord kan geven, daar dit een particuliere aangelegenheid was en de betreffende verkoopakte niet was gepasseerd. Wat de tweede vraag betreft, deelt de Voorzitter mede, dat de heer Degroodt geen waarborgsom heeft gestort, daar men bij de verkoop van grotere complexen niet bereid is een waarborgsom te storten. Er wordt dezerzijds wel getracht om de waarborgsom binnen te krijgen maar bij dergelijke complexen lukt dit nog niet. Wij zijn een betrekkelijk kleine gemeente en moeten enig risico lopen, daar men momenteel overal probeert om beleggers aan te trekken en dit meestal niet lukt. Het raadslid Bensbach interrumpeert de Voorzitter en zegt dat dit geen volledig antwoord is. Hij stelt dat de heer Degroodt optie op deze grond heeft gehad en gaat er dus vanuit dat hiervoor de verschuldigde waarborgsom is gestoft. Nu gaat dit geval niet door terwijl ons niet bekend is waarom. Als deze bouw dus niet doorgaat is het toch zo, dat de waarborgsom niet wordt terugbe taald. De Voorzitter zegt niet precies uit het hoofd te weten of de betreffende waarborgsom is gestort. Indien dit wel het geval is, vervalt deze waarborgsom aan de gemeente. Indien de waarborgsom niet is gestort, wordt deze man geacht onder de grote beleggers te vallen.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 125