Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad der gemeente Putte, gehouden ten gemeentehuize om 20,00 uur. M i 'ifr Aanwezig: de heren J.A.M.Boudrievoorzitter, H.de Bruijn en J.R.C.de Light, wethouders, J.R.Sluijts, L.J.Buijs, H.Bensbach, P.O. van Linden en A.J,Janssens, raadsleden. Notulist: Gr.C.J. van Linden. 1Opening. Be Voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet daarna alle aanwezigen van harte welkom waarbij hij speciaal voor de publieke tribune mededeling doet van de aan wezigheid van een geluidsinstallatie. 2. Vaststelling notulen raadsvergadering van 9 november 1970. Hierna stelt de Voorzitter aan de orde punt 2 van de agenda en vraagt of er nog raadsleden zijn die op-of aanmerking hebben op de concept-notulen van 9 november 1970. Het raadslid Janssens merkt op, dat deze notulen niet volledig zijn. Hij zegt in de vorige vergadering het woord "paardekop" gebezigd te hebben terwijl hij dit niet in de notulen heeft terug kunnen vinden, Be Voorzitter informeert welke "paardekop" hier bedoeld wordt. Het raadslid Janssens zegt dat hij dit gezegde heeft gesteld i.v.m, het inwonertal 2000 inwoners en een paardekop" en verwijst in dit verband naar blz.5 van de notulen onderaan, terwijl deze uit drukking wel juist in de dagbladen was weergegeven. De Voorzitter antwoordt hierop dat het gestelde in de dagbladen niet juist was. Het raadslid Janssens deelt verder mede, dat hij in verband met de rioolwaterzuiveringsinstallatie een tweetal vragen had gesteld n.l. 1@ met betrekking tot het type van de installatie en 2e be trekking hebbend op de toestemming van de Inspectie van de Volksgezondheid. Beze beide vragen zijn bij herhaling door de Voorzitter bevestigend beantwoord. Het gestelde in de notulen betreffende de eerste vraag is juist weergegeven, doch omtrent de vraag'met betrekking tot de toestemming van de Inspecteur van de Volksgezondheid heeft hij nétts in de notulen kunnen terug vinden, Wel staat er in de notulen iets gesteld over de betreffende hinderwetsvergunning doch hierover was door hem geen vraag gesteld. De Voorzitter vraagt of de Raad accoord gaat om de notulen op 2 punten aan te passen n.l. 1e de paardekop en 2e de vraag of het College bekend was dat de Inspecteur der Volksgezondheid toe stemming had verleend. Zonder hoofdelijke stemming wordt met het voorstel van de Voorzitter door de Raad accoord gegaan. 3Ingekomen stukken. Hierna doet de Voorzitter voorlezing van de ingekomen stukken n.l. 1. besluit van Gedeputeerde Staten van 18 november 1970, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 8 oktober 1970 tot vast stelling van het maximaal op te nemen krediet bij de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten over 1971; 2. besluit van Gedeputeerde Staten van 4 november 1970, houdende goedkeuring van de raadsbesluiten tot verkoop van gemeente grond aan L.Peijen, Ph.Govers en S.van Munster; 3. brief van Gedeputeerde Staten van 18 november 1970 inzake een uitkering-ineens aan de gemeente-secretarissen en-ontvangers in Noord-Brabant; 4. brief van Burgemeester en \7ethouders van 24 november 1970, houdende mededeling van het afsluiten van een kasgeldlening ad 400.000,met de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Be Voorzitter vraagt of de raadsleden nog op-of aanmerkingen hebben op de ingekomen stukken. Nadat niemand terzake het woord verlangt, worden de ingekomen stukken zonder hoofdelijke stemming

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 124