A G F Li 1) A 1.Opening 2.Vaststelling notulen raadsvergadering van 9 november 1970. 3.Ingekomen stukken» a» Besluit van Gedeputeerde Staten van 18 november 1970, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 8 okt.1970 tot vaststelling van het maximaal op te nemen krediet bij de L.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten over 1971; b. Besluit van Gedeputeerde Staten van 4 november 1970, houdende goedkeuring van de raadsbesluiten tot verkoop van gemeente grond aan L.Peyen, Ph.Govers en S. van Munster; c. Briefvan Gedeputeerde Staten van 18 november 1970 inzake een uitkering ineens aan de gemeente-secretarissen en- ontvangers in Noord-Brabant; d Brief van Burgemeestér en Wethouders van 24 november 1970 houdende mededeling van het afsluiten kasgeldlening ad 400.000,met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten. 4.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van eenkasgeldleningenoesluit voor het tijdvak 1 januari t/m 31 maart 1971. 5.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verkoop van gemeente grond. 6.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot ongegrondverklaring van het bezwaarschrift van J.van Loon e.a. tegen de hen onge legde aanslag rioolbelasting» 7.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van de verordening tot het toekennen van een uitkering-ineens over het jaar 1970 aan het daarvoor in aanmerkingkomend ge- me entepers one el 8.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot 16e wijziging van de begroting 1968. 9.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot beschikbaarstelling mrediet voor de aanleg van een speelterrein, 10.Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot beschikbaarstelling krediet voor het verrichten van afrondingswerkzaamheden in complex III van het bestemmingsplan "Kom Putte". 11. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van subsidies aan plaatselijke en plaatselijk werkende verenigingen over 1971» fa 12.Rondvraag. 13'. Sluiting»

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 123