-4 jM ia// 'J Notulen van de besloten vergadering van de Raad der gemeente Putte, gehouden op maandag 9 november 1970, omstreeks 21.30 uur ten gemeentehuizeo Aanwezig: H»de Bruijn en J.R. de Light, wethouders, alsmede de raadsleden P»G» v. Linden, H»Bensbach, J.R.Sluijts, L»Buijs en A.JJanssens» Voorzitter H»de Bruijn, wethouder, wnd»Voorzitter Secretaris A.C»van Kaam, wndSecretaris Notulist LoHendriks, commies ter secretarie. Na opening van de vergadering stelt de Voorzitter ter behandeling aan de orde agenda-punt 9 van de openbare vergadering. IX. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het garanderen van rente en aflossing van af te sluiten geldleningen» De Voorzitter geeft voorlezing van het betreffende prae—advies van B W. Hij merkt verder op, dat de garantie-aanvrage van R.C.L. Van Wesenbeeck, buiten beschouwing kan worden gelaten, omdat die zich vanmorgen -als bouwer van een woning heeft teruggetrokken. Hij vraagt wie van de vergadering omtrent dit punt het woord ver langt. Het raadslid Bensbach informeert hoeveel aanvragers er bij zijn van Belgische nationaliteit. De Voorzitter antwoordt, dat er van de 5 aanvragen 4 van Belgen zijn. Het raadslid Bansbach merkt op, dat het aan de aanvragen niets af doet. Hij vindt het wel een vreemde zaak, dat die kunnen gaan ge nieten van voordelen in Nederland. Het raadslid van Linden zegt, het gehele systeem garanties niet te kunnen begrijpen. Het raadslid Janssens merkt op als voldaan wordt aan de voor schriften, de garanties niet kunnen worden geweigerd. Het raadslid Bensbach vraagt of de bijdrage van het rijk nog wij ziging ondergaat» Secretaris van Kaam zegt, dat het niet het geval is. Het raadslid van Linden merkt op, dat het alleen de gemeente maar geld kan kosten. Secretaris van Kaam zegt het een nadeel te achten, dat de rijksbij drage alleen maar aan de eerste eigenaar-bewoner wordt verleend» Het gevolg daarvan is, dat de koper het volle bedrag moet betalen en daarmee rekening houdt» Hij wijst op het geval van Looy, dat de gemeente 1300,heeft gekost. Het raadslid Bensbach vindt het begrijpelijk, dat de koper bij het bepalen van de koopprijs rekening houdt met het vervallen van de rijksbijdrage De Voorzitter zegt, dat het een rijksregeling is en vraagt op grond waarvan men de garanties kan weigeren» Twijfel over blijvend inko men en werk enzovoorts, is zeer aanvechtbaar^ Wethouder de Light meent, dat zo een geval maar is k zien als een garant en verantwoordelijk zijn voor een andere zijn onverantwoor delijkheid» De Voorzitter stelt voor tot het verlenen van de garanties te beslui ten en daarvoor terug in de openbare vergadering over te gaan, waar mee de vergadering instemt» Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van de Raad der gemeente Putte opv De Secretaris/ V

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 121