„10" vaste man voor de begraafplaats is aangewezen. Het raadslid van Linden zegt, met betrekking tot het verspreid lig gen van beenderen de voorzitter maar eens bij de arbeiders die de begraafplaats hebben opgeknapt, moet informeren. De Voorzitter zegt, dat er je altijd wel iets vindt. Hij stelt, dat de begraafplaats in behoorlijke staat verkeert en er keurig bijligt, zeker in vergelijking met begraafplaatsen in andere gemeenten. Het raadslid van Linden merkt nog op, dat hij wel een tweetal ge meentearbeiders kan langs sturen die meer beenderen gevonden hebben dan de Voorzitter heeft genoemd. Het raadslid Bensbach zegt ook gelukkig met de opheffing van het cadaverhuisje te zijn. Hij vraagt,welke toezichtsmaatregelen zijn getroffen met betrekking tot degenen die afvalplaatsen hebben en deze in de toekomst zodanig moeten verzorgen, dat geen hinder of stank door de omwonenden wordt ondervonden. Hij zegt het wel op prijs te stellen, dat zowel ten aanzien van afvalpiaatsen als voor hel storten van afval op of langs wegen en op hoeken van straten en pleinen, maatregelen worden getroffen, waardoor hinder en/of stank tot het verleden behoren. De Voorzitter antwoordt, dat bij het constateren gepaste maatregelen zullen worden getroffen. Hij zegt, dat men er de persoon in kwestie nimmer bij kan halen en men hier grotendeels afhankelijk is van de politie, die overbelast en onderbezet is. Het raadslid Bensbach zegt graaè zijn medewerking aan deze zaak te willen verlenen en bij constatering de politie of de gemeente te zullen inlichten. Met betrekking tot een in het begin van de rondvraag gestelde vraag omtrent de bestemming van het grondperceel h^ek Anjerstraat- nog Pastoor Woltersstraatmerkt het raadslid Bensbach—op, dat het is aangewezen als speeltuin. Hij zegt, dat er al een klein begin is "gemaakt maar er voor de rest niets gebeurd. Hij vraagt of er iets aan gewijzigd is of dat men kortelings iets kan verwachten. De Voorzitter antwoordt, dat er geen wijziging is. Op voorstel van de Voorzitter wordt vervolgens met instemming van de vergadering overgegaan in besloten zitting. Na heropening van de vergadering stelt de Voorzitter aan de orde agenda-punt 9. IX. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het garanderen van rente en aflossing van af te sluiten geldleningen. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten tot het garanderen van rente en aflossing van een door GJ,P.Aartsen, V.R.A.de Boel, E.D.Kers- tens, E.C.Jansen en W.A.Minnebach aan te gane hypothecaire lening voor de bouw van een eigen woning in deze gemeente. XI Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Putte op De Wethouder, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 120