10 - woningen, waarmee zo snel mogelijk zou worden begonnen en zegt, dat ook in de circulaire van G.S. daarvoor aandacht en zorg wordt ge vraagd. De Voorzitter antwoordt, dat het inderdaad zo is, maar door de hoe veelheid aan werk de inventarisatie tot nu toe achterwege is geble ven. Hij zegt er in de besloten zitting nog op terug te zullen ko men, Hij stelt, dat de financiële zijde voor krotopruiming ook aan trekkelijk en gunstig is en het grote aandacht heeft. Hij merkt op, dat men er tot hiertoe met dé krotopruiming altijd is gekomen maar de inventarisatie die zeer noodzakelijk is en hoog staat genoteerd. Hij zegt van het onbewoonbaar verklaren van woningen geen voorstan der te zijn, dat overwegend alleen maar ontsierend en weinig effec tief werkt. Hij zegt, dat aan de inventarisatie van de krotwoningen zal worden gewerkt. Het raadslid Bensbach attendeert op woningen met centrale verwarming die in Nieuw Vossemeer worden gebouwen voor ƒ.25.000,Hij vraagt of het niet verstandig is om ter plaatse eens te gaan kijken, He Voorzitter antwoordt, dat de hier in aanbouw zijnde en nog komende woningwetwoningen ook met C.V. zijn. Wethouder de Bruyn stelt, dat hij met de uitlatingen van raadslid van Linden over de bouwgrondbelasting en de manier waarop dat gespeeld wordt niet gelukkig is. Hij zegt, dat het nu in de politieke sfeer wordt getrokken. Hij stelt, dat er mede door het toedoen van de heer van Linden een commissie is ingesteld maar in en wegens de aanwezig heid van de publieke tribune loopt hij in deze toch op de zaak voor uit. Hij vraagt om deze zaak buiten de politieke sfeer te houden en die gezamenlijk zowel zakelijk als reëel te bekijken. He Voorzitter antwoordt, dat hij hoopt dat ondanks de komende ver kiezingen de vergaderingen en besprekingen toch in de gezellige sfeer zullen blijven. Vervolgens wordt op voorstel van de Voorzitter met instemming van de vergadering overgegaan in besloten zitting. Na heropening van de vergadering stelt de Voorzitter aan de orde: XVIIa.Voorstel van burgemeester en wethouders tot het garanderen van rente en aflossing van een hypothecaire woningbouwlening; (K.Wessels) Met instemming van de vergadering wordt dit punt aan de agenda toegevoegd. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders en conform het aangeboden concept besluit tot het garanderen van rente en aflossing van een door de Nationale Levensverzekeringsbank N.V. te Rotterdam aan K.L.H.Vessels te verstrekken lening, groot ƒ,37.000,voor de bouw van een wo ning in deze gemeente, besloten. XVIII. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad de-r xrp_ meente Putt De Wethouder, i' De Voorzitter moovrf o "Dn 4- 4-

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 12