-8- zijn met het structuur-plan. Hij voelt er ook niets voor om de voorgestelde bijdrage te verlenen. Zonder hoofdelijke stemming verklaart de vergadering zich tegen het verlenen van de voorgestelde bijdrage. De Voorzitter stelt vervolgens voor ten behoeve van de pers en de publieke tribune inplaats van thans in besloten zitting te gaan, eerst agenda-punt X af te werken. X. Rondvraag. Het raadslid Buijs vraagt of er al een definitieve bestemming is voor het hoekperceel Anjerstraat-Pastoor Woltersstraat De Voorzitter antwoordt, dat er die inderdaad is. Het raadslid Janssens vraagt hoe het College van B W tegenover de kwestie Progil staat en voor of tegen is. De Voorzitter antwoordt, dat het gemeentebestuur tegen is. Het raadslid Janssens informeert verder of er omtrent het verleggen van de B.B.A.-busroute al een gesprek in 1s-Hertogenbosch is ge weest. De Voorzitter antwoordt, dat er vorige week van de B.B.A. zelf een verzoek om verlegging van het trace van de busroute is ingekomen, dat wordt doorgezonden naar 's-Hertogenbosch. Het raadslid Janssens vraagt verder hoever het staat met de bevei liging van de voetgangers-oversteekplaats in de Antwerpaestraat De Voorzitter zegt, dat het gelijk in de bespreking van de wijziging van de autobus-route aan de orde komt. Het raadslid Janssens zegt verder, dat er over de rioolwaterzuiver ingsinstallatie menig woord is gesproken. Hij vraagt of: 1e het type installatie is opgericht, dat in de raad van april 1968 is gepasseerd; en 2e daarvoor toestemming van de Volksgezondheid is geweest. De Voorzitter antwoordt, dat de betreffende hinderwetvergunning door Gedeputeerde Staten, met gunstig advies van de Volksgezondheid, is verleend. Secretaris van Kaam vult aan en merkt op, dat Gedeputeerde Staten advies vragen aan Volksgezondheid, Het raadslid van linden vindt het wel een rare beweging. Hij stelt, dat men door Gedeputeerde Staten wordt verwezen naar Volksgezondheid en door die naar de gemeente. Hij vraagt wie eigenlijk hier nu iets te vertellen heeft en zegt, dat B W tot de oprichting hebben be sloten. De Voorzitter antwoordt, dat het niet B W maar de raad heeft ge daan» Het raadslid van hinden stelt verder,dat de gekochte installatie niet de zuiveringsinstallatie is, die er nu staat. Hij zegt, dat ook de Volksgezondheid alleen opdracht heeft gegeven voor het plaatsen van bezinkingsbakken maar voor geen zuiveringsinstallatie. De Voorzitter antwoordt, dat Volksgezondheid zondermeer gunstig heeft geadviseerd. Het raadslid van Linden informeert waar hij moet zijn, omdat hij wel iets meer van het advies van Volksgezondheid wil weten en het wil inzien. De Voorzitter zegt, dat zal worden getracht om het advies in de volgende vergadering ter inzage te leggen. Het raadslid van Linden zegt verder, dat de zuiveringsinstallatie ondanks de stankverspreiding,waaraan maar niets wordt gedaan, nog steeds volledig in werking is. Hij stelt, dat het verweer van de omwonende^tegen de gewraakte stankverspreiding onverkort wordt voortgezet en men verderop gaat. Hij stelt verder, dat zonodig alle publiciteitsmedia zullen worden ingeschakeld, waaronder de televisie met de uitzendrubriek "Brandpunt", De Voorzitter antwoordt, dat het opgemerkte hem niets zegt. Het raadslid van hinden stelt, dat men van de stankverspreiding af wil. Hij zegt verder, dat hij bij de stukken een schrijven heeft

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 118