Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Putte, gehouden op maandag 9 november 1970, des avonds om 8 uur ten gemeente huize Aanwezig: H.de Bruijn en J.R.de light, wethouders, alsmede de heren P.C. van Linden, H,Bensbach, J.R.Sluijts, L. Buijs en A,JJanssens. Voorzitter: H.de Bruijn, wethouder, wnd.Voorzitter Secretaris: A.C.van Kaam, wnd,Secretaris Notulist 1.Hendriks, commies ter secretarie. IOpening. De Voorzitter opent de vergadering met gebed en heet daarna de raads leden van harte welkom. Hij deelt mede, dat de Burgemeester absent is en wegens griep het bed moet houden. Vervolgens stelt hij aan de orde: IIVaststelling notulen van raadsvergadering van 8 oktober 1970. De Voorzitter zegt, dat alle raadsleden de notulen thuis hebben ont vangen en vraagt of er op-of aanmerkingen zijn en wie daarvoor het woord verlangt. Niemand wenst het woord. Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen, onder dankzegging voor de samenstelling aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld. III Ingekomen stukken. De Voorzitter geeft voorlezing van ondergenoemdetevens op de agenda vermelde, ingekomen stukken: a. Brief van Burgemeester en Wethouders van 9 oktober 1970, houdende mededeling van afsluiten kasgeldlening ad 600.000,-met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten; b. Brief van Burgemeester en Wethouders van 20 oktober 1970, houdende mededeling van afsluiten kasgeldlening ad 400.000,met de N.V. Bank voor Nederlandsche' Gemeenten; c. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 21 oktober 1970, houdende goedkeuring van het kasgeldleningenbesluit over het tijdvak 1 oktober 1970 tot 1 januari 1971; d. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 21 oktober 1970, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 21 augustus 1970 tot garantie-verlening van rente en aflossing aan C.Vermeulen, De Voorzitter stelt voor de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig besloten. IVVoorstel van Burgemeester en Wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanschaffing van een "nidomatic" zand-zoutstrooier De Voorzitter zegt, dat de raadsleden het prae-advies van B W thuis hebben gekregen. Hij vraagt wie van de raadsleden omtrent dit punt het woord verlangt. Het raadslid Bensbach informeert wat de bedoeling met de oude zand- strooier is. Hij vraagt of die al is afgeschreven en nog voor verkoop geschikt is, en zo ja,wat de waifrde er van is. De Voorzitter antwoordt, dat de zandstrooier is afgeschreven maar nog in gebruik zal blijven als aanvulling in noodgevallen. Het raadslid Bensbach concludeert uit he,t antwoord, dat de oude strooier niet wordt verkocht, wat door de Voorzitter wordt beaamd. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het beschikbaarstellen van een krediet van 9.100,voor de aanschaffing van een zand-zoutstrooier besloten. V. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling 14e en 15e begrotingswijziging 1968. Op verzoek van de Voorzitter geeft Secretaris van Kaam op dit agenda punt een nadere toelichting. Hij deelt mede, dat het posten en be dragen betreffen van vroegere dienstjaren, waarvan de dienst op 30 juni

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 111