AGENDA 1. Opening. 2. Vaststelling notulen raadsvergadering 8 oktober 1970. 3. Ingekomen stukken: a. Brief van Burgemeester en Wethouders van 9 oktober 1970, houdende mededeling van afsluiten kasgeldlening ad 600.000,met de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten b. Brief van Burgemeester en Wethouders van 20 oktober 1970, houdende mededeling van afsluiten kasgeldlening ad 400.000,met de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten c. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 21 oktober 1970, houdende goedkeuring van het kasgeldleningenbesluit over het tijdvak 1 oktober 1970 tot 1 januari 1971 d. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 21 oktober 1970, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 21 augustus 1970 tot garantie-verlening van rente en aflossing aan O.Vermeulen. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanschaffing van een "Nidomatic" zand-zout- strooier. 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot 15e wijziging van de begroting 1968. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot ongegrondverklaring van het bezwaarschrift van enige bewoners in de Hogebergdreef tegen de hen opgelegde aanslag rioolbelasting, 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van a. de verordening regelende de bevoegdheden en samenstelling van door de raad op voorstel van Burgemeester en Wethouders ingestelde vaste commissies van advies aan Burgemeester en Wethouders b. de verordening regelende de samenstelling en de uitoefening van de bevoegdheden van de commissie voor de verlening van bijstand. c. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot instelling van enige vaste commissies van advies aan Burgemeester en Wethouders d. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het benoemen van leden van deze commissies. 8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot deelneming in de kosten ontwerp-structuurplan Scheldezoom. Besloten zitting. 9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het garanderen van rente en aflossing van af te sluiten geldleningen. 10. Rondvraag. 11Sluiting.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 110