9 - en voor zich geen angstsymptoom te scheppen. Hij merkt op, dat de toe zegging is gedaan, dat wanneer hij volledige en goede funktionering het gewraakte stankprohleem inderdaad nog aanwezig is, van gemeentewege de nodige akties zullen worden ondernomen. Hij zegt, dat alle vereiste goedkeuringen zijn verkregen. Hij deelt mede, dat hij er persoonlijk twee keer polshoogte heeft genomen en van stankverspreiding niets heeft gemerkt. Het raadslid van linden zegt, dat je dan toch wel de neus moet dicht knijpen. De Voorzitter zegt dat hij er niets anders op kan zeggen. De heer van Poppelen merkt nog op, dat er geen stankverspreiding meer is De Voorzitter geeft in overweging om eerst de installatie eens^goed en normaal op gang te laten komen en zegt, dat er zonodig zeker maatrege len zullen worden getroffen. Het raadslid van Linden informeert of er elders nog van dezelfde in stallaties zijn. -^e Voorzitter meent, dat er wel enkele zijn maar zegt niet te weten waar. Het raadslid van Linden vraagt verder wat de reden is dat de Stichting Carnaval niet op het gemeentehuis ontvangen is. De Voorzitter antwoordt, dat het hestuur van de Stichting hij hem is geweest en zich aandiende als een nieuwe Stichting die zich geheel distancieerde en niets te maken wilde hehhen met de financiële verplich tingen van de Stichting Carnaval uit het verleden. Hij zegt dat tijdens een prettige bespreking even is teruggegaan en gedacht aan een tweetal jaren geleden toen er van de zijde van de bevolking voor de officiële ontvangst ten gemeentehuize maar een handjevol belangstelling bestond. Hij zegt dat vorig jaar wegens het overlijden van de Prins alle festivi teiten achterwege zijn gelaten. Hoe langer hoe meer gingen toen de ge zamenlijke gedachten uit of dat het niet verstandig zou zijn om dit jaar even de zaak te bekijken of de nieuwe Stichting zich als een representa tieve vertegenwoordiging van en uit de bevolking waar zou kunnen maken. Stel je voor als je met de leden van de Raad en enkele andere notabelen in ge-lijk aantal voor of in mindere of voor een minimale belangstelling van de bevolking te kijk staat. Hij stelt, dat men het er roerend over- eens was. Hij zegt dat hem een dag of tien daarna telefonisch is medege deeld, dat men van gedachten was veranderd en men verzocht mij om de officiële ontvangst alsnog in het College van B, en in orde te bren gen. Hij zegt dat hij direct de toezegging van de behandeling in B.&.W. heeft gedaan maar er tegelijkertijd op heeft geattendeerd, dat hijzelf wegens een reeds eerder geplande bijeenkomst in het buitenland uitstedig zou zijn en derhalve niet aanwezig kan zijn. Hij stelt, dat de andere morgen de officiële ontvangst op het gemeentehuis al in de krant stond. Hij zegt, dat enkele dagen later het schriftelijk verzoek van de Stichting Carnaval is ingekomen, dat nog nader was aangevuld en er toen gesproken werd over een beperkt gezelschap, dat het risico van een hand jevol mensen nog kon vergroten. Hij stelt, dat het verzoek in het Colle ge van B, &.W. is besproken en unaniem is besloten voor dit jaar het - eerst even te bekijken ook omdat je als gezag je niet op de stoep kunt laten zetten en het risico daarvan niet was te overzien. Hij zegt, dat het anders net zo zou zijn gebeurd als in het verleden. Het raadslid Suykerbuyk zegt, dat zijn vraag omtrent de bouwvergunning van de werkplaats van P.v.d.Bergh reeds door de heer Buys ter tafel is gebracht. De Voorzitter antwoordt, dat de bezwaren bij G.S. liggen maar het hele maal nog geen verloren zaak is en de adviezen van de gemeente zeer posi tief zijn en het gemeentebestuur volledig begrip voor het geval heeft. Het raadslid Bensbach stelt dat alle aandacht wel uitgaat naar de wo ningbouw maar vraagt hoever het staat met de inventarisatie van krot-

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 11