GEMEENTE PUTTE (N.-B.) m r Aan de leden van de Raad der gemeente Putte N.B. PUTTE (N.-B.), 4-11-1970 Edelachtbare Heren, Hierbij heb ik de eer uit te nodigen tot het bijwonen van een openbare raadsvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 9 november a,s, 's-avonds om 8.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden ter gemeente-secretarie ter inzage gedurende de volgende uren; donderdag, vrijdag en maandag van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur en donderdagavond van 19.30 tot 21,30 uur. De Burgemeester van Puti"Q w u 1/ Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Onderwerp: Bijl. TELEFOON (01645) 455 POSTREKENING No. 1065992

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 109