Wethouder ,;de Light zegt, dat die de woning Grensstraat 44 he'bben gekregen* De Voorzitter vraagt de mening van de raadsleden m*b*t. het voorstel van B en W, Het raadslid van Linden is tegen toewijzing van woningen aan de twee 'Ongehuwde candidaten. Het raadslid Janssens Zegt, tegen toewijzing te zijn van een woning aan de heer Kulik. Het raadslid Bensbach is eveneens tegen toewijzing aan de heer Kulik. De overige raadsleden verklaren zich accoord met het voorstel van B en W, zodat het voorstel met 4 tegen 3 stemmen is aange nomen. Hierna stelt de Voorzitter punt 18 van de agenda aan de orde en doet voorlezing van het prae-advies voor hex verlenen van gemeente garantie aan de heer v. Cleef uit Putte-Kapellen en de heer Goris te Bergen op Zoom. Het raadslid Bensbach heeft bezwaar tegen garantie-verlening aan de heer Goris. Hij vindt het onlogisch dat iemand met een inkomen van ƒ.22.000,de volle garantie vraagt. De Voorzitter zegt, dat hij toch 7000,eigen middelen inbrengt en dat deze persoon volgens de richtlijnen van het Ministerie wel voor garantie in aanmerking kan komen. Het raadslid Bensbach vindt dit geen normale zaak. Het raadslid Van Linden vraagt zich af of men van deze balans- gegeyens kan uitgaan. Misschien geeft deze persoon niet alles op aan de belastingdienst. Wethouder de Light zegt, dat de aanvrager waarschijnlijk wel meer eigen geld kan inbrengen maar dat men dit niet kan verplichten. De Voorzitter zegt, dat de hypotheek een zaak is van de aanvrager zelf. Het gaat er hier om of hij zijn aflossingen kan betalen. 10°/o inbreng eigen middelen is overeenkomstig de voorschriften. De betreffende aanvrager zal zijn fiscale gegevens niet helemaal op tafel leggen. Daarbij zijn de balansgegevens geverifieerd. Wethouder de light zegt, dat de gemeente een flater zou slaan als men deze aanvraag zou afwijzen. De Voorzitter zegt nogmaals dat de grootte van de hypotheek niets zegt,Het gaat erom of deze man aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het raadslid Bensbach zegt, dat deze aanvrager een veel slechtere klant kan zijn dan andere. De Voorzitter zegt, dat dit mogelijk is. Hij verwijst naar het geval Smeekes. Het raadslid Sluljts zegt, dat Smeekes een goed inkomen had volgens de informaties. Na 2 maanden was de zaak mis. Hij kent mensen die gebouwd hebben welke de eerste betaling van 250,niet konden voldoen. Wethouder de Bruijn verwijst nog naar een geval uit de Narcisstraat, waarbij de man na 1 dag te zijn verhuisd is overleden. De Voorzitter vraagt de raadsleden wat men met deze aanvragen gaat d o en Voor de aanvraag van van Cleef gaan alle raadsleden accoord met het voorstel van B en 'W. Met betrekking tot de aanvraag van de heer Goris uit Bergen op Zoom, stemmen de raadsleden Bensbach,- van Linden en Janssens tegen het voorstel van B en W en de overige raadsleden, de Bruijn, de light, Sluijtè en Buijs vóór het voorstel van B en W zodat het voorstel tot garantie-verlening met 4 stemmen vóór en 3 stemmen tegen is aangenomen. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergaderin. Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van de raad der gemeente Putte, gehouden op j|jfj 19? De Secretaris- De Raad voornoemd, W

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 108