~4~ huis te krijgen dan maar eerst moeten trouwen. Het raadslid van linden zegt tenslotte dat de Put se mensen voor» rang moeten krijgen boven anderen. Wethouder de Light stelt, dat Putte goed wordt bedacht. Pe Voorzitter wijst op de slechte stand van het inwonertal. Grote gezinnen vertrekken en er komen kleine gezinnen voor terug. Het raadslid Janssens stelt dat aanhet geval van Wees toch niets is te doen waarschijnlijk. Iïij is echter tegen toewijzing van een woning aan dhr.Kulik. Pe Voorzitter vraagt of hij dan een alternatief heeft» Het raadslid Janssens noemt de heer Kil uit de Breestraat Pe Voorzitter antwoordt, dat deze een woning in de Breestraat heeft en enige tijd geleden wilde verhuizen naar het naastgelegen huis. Pit is door B en W afgewezen. Het raadslid Janssens stelt dan voor on mensen welke niet in aan merking komen van de lijst te schrappen of onderaan te plaatsen. Hij noemt in dit verband ook nog de Weduwe Vereist. Pe Voorzitter antwoordtdat deze blijft vragen om een andere woning. Het raadslid janssens zegt, dat de volgorde op de lijst niet klopt. Hij vraagt of deze mensen niet onderaan gezet kunnen worden. Pe Voorzitter antwoordt dat tien dan geen lijst hoeft aan te houden. 'Wethouder de Bruijn zegt, dat men de mensen niet kan afwijzen om op de lijst te zetten. Pe Voorzitter zegt, dat men deze zaak zal bekijken. Hierna komt de Voorzitter op de uitgroei van Putte. Hij schetst de goéde verhouding met de provincie en zet uiteen hoe de stand van zaken thans is met betrekking tot het structuurplan. Hierbij geeft hij tevens een uiteenzetting naar aanleiding van het schrijven ven,Ged.Staten betreffende de bezwaren die de gemeente Putte tegen dit plan had ingediend waarin door provinciale Staten niet is tegemoetgekomen. Eet raadslid Buijs informeert nog nader naar de heer Verkuijl, welke ook voor toewijzing van een woning is voorgedragen. Pe Voorzitter geeft hierover nadere inlichtingen. Peze Verkuijl is inmiddels getrouwd en in België gaan wonen. PeVoorzitter vraagt zich af of deze woningzoekende inmiddels nog prijs zal stellen op een,woning in deze gemeente. Het raadslid Bensbach vraagt zich nog af of deze mensen de betrek kelijk hoge huur van deze woningen wel zullen kunnen betalen. Paarnaast komt het raadslid Bensbach nog terug op hetgeen hij in de vorige besloten vergadering ook al heeft gezegd met betrekking tot het feit dat de toewij zingen van woningen bij de mensen eerder bekend zijn dan bij de raadsleden. Hij zegt, dat hier ergens een lek moet zitten, In dit verband verwijst hij nog naar het geval van de Wouwer waar de inlichtingen zouden zijn verstrekt door Pr.PingenoutsHij zegt, dat deze feiten een bepaalde grief wekken en vraagt wie hier de schuld van is. Hij zegt, dat het vertrouwen op deze manier helemaal weg is. Het raadslid van linden zegt, dat de heer Hendrickx hem is komen danken voor het feit 'dat hij ook een woning zou krijgen. Hij vraagt, waar dit vandaan kan komen. Pe Voorzitter vindt deze zaken zeer vertelend. Anderzijds vraagt hij zich af of het niet zo is, dat de mensen de Burgemeester en de gethouders niét tegen elkaar proberen uit te spelen. Het raadslid Bensbach zegt, dat wanneer B en W een bepaalde houding aannemen er nooit iets kan uitlekken, Pe Voorzitter antwoordt, dat zijnerzijds nooit enige toezegging wordt gedaan. Het raadslid Janssens informeert naar.de heer Clarijs, welke als reserve is opgenomen voor woningtoewijzing. ■Wethouder de Bruijn antwoordt, dat deze momenteel in een particu liere woning zit. Het raadslid Bensbach vraagt nog naar het-gezin Voorbraak.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 107