-2- heeft reeds eeder in PuttegewoondIs toen naar België ver trokken, heeft daar een café geëxploiteerd. Heeft in België vervolgens weer moeilijkheden gekregen, is terug over de grens gekomen. Met deze mensen zijn altijd moeilijkheden geweest. Zij had net zo goed een huis in België kunnen krijgen,^maar is toch hier op het woonwagenkamp gaan staan. Hij vindt dit- geen geval van prioriteit, Het raadslid Bensbach zegt, dat de achtergronden^ van dit geval hem niet bekend zijn. Hij wijst alleen op het feit op zich. Deze vrouw zit daar alleen op het woo uw ago nhamp Dg e cut s cheid .i.ng is inmiddels uitgesproken. Hij vraagt of dit geval op de een of an dere manier niet is op te losser. De Voorzitter deelt mede, dat hier ook nog andere moeilijkheden zijn op politioneel gebied. Hij zegt deze persoon liever kwijt te'zijn dan rijk. Het raadslid Bensbach zegt, dat het haar toch vrij staat waai zij wil wonen, De Voorzitter beaamt dit. De caravan waarin zij woont voldoet echter niet aan de eisen gesteld in de woonwagenwe bDeze vrouw leidt een leven wat niet het onze is. Het raadslid Bensbach vraagt of hier dan geen andere oplossing te vinden"is. Als zij ongewenst is, accoord, maar zo kan het toch niet blijven. De Voorzitter antwoordt, dat het inderdaad niet zo kan blijven. Hij vreest dat het op deze manier een broeinest gaat worden van bepaalde groeperingen. Zijn persoonlijk standpunt is, dat voor woningtoewijzing echter wel degelijker mensen aan te wijzen HeVraadslid Bensbach vindt het een aanfluiting voor de gemeente. Hij herhaalt nogmaals dat de achtergronden niet bekendzijn. De Voorzitter memoreert het gezin Alban. Hier heeft zich ook iedereen op verkeken. Deze man is helaas doodgereden. Als dit niet het geval had geweest, had hij nu echter op een zekere plaats geze ten. Men verkijkt zich gemakkelijk op deze mensen. Hij stelt, dat Mevr. Claassen het aan zich zelf te wijten neeftdat ze nu in'moeilijkheden'zit'. Het raadslid Bensbach vraagt of er dan.geen maatregelen .get,roilen kunnen worden, dat zij hier verdwijnt. Als zij er vandaag of inohgen in slaagt een particuliere woning te betrekken, blij ven we nog met de problemen zitten. De Voorzitter zegt, dat ze dan zelf de weg heeft gevonden.rar— ticulierén moeten zelf weten wat ze doen. Hij wil echter deze zaak nü niet in de hand wérken. i Het raadslid Bensbach stelt' verder dat hij ervan staat te Kijken, dat aan dhr.Evers ook een woning zal worden toegewezen. Er is hier sprake- van 2 'Eversen. Degene waar het nu om gaat staat echter als nr.55 op de- lijst van woningzoekenden«Hoe kan öau De Voorzitter deelt .mede, dat de lijst niet op dé datum 7c.n binnenkomstvan de aanvragen .is opgesteld. Het raadslid Bensbach vindt dit toch een verkeerde situatie. De Voorzitter zegt, dat de lijjist in zijn geheel bekeken moet worden. Hij zal opdracht geven op de lijst de datum van binnen komst der aanvragen te plaatsen. Het raadslid Bensbach stelt, dat de heer Eversweike "thans voor een woning wordt voorgedragen later om een woning.heef v gevraagd. De andere Evers is reeds 4 jaar woningzoekende. De Voorzitter deelt mededat het allemaal niet zo gumakke 1 x n. ligt. Hij herinnert zich een geval uit Oost-Brabant. Deze mensen hadden goedgunstige adviezen van de pastoor, dokter enz. bij hadden op dat moment geen woning voorhanden. Daarna is door ons aan dit gezin een woning toegewezen. Toen wilden ze de woning niet meer. Hij vindt echter wel dat de datums van binnenkomst moe te* worden aangevuld Het raadslid Bensbach zegt ook bezwaar te hebben tegen toewijzing

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 105