Notulen van de "besloten vergadering van de raad der gemeente Putte, gehouden op donderdag 8 oktober 1970 ten gemeentehuize. Aanwezig; de heer J.A.M, Boudrie, voorzitter, de heren ELde Brui3n en J.R.C. de lightwethoudersalsmede de heren J.1.Sluijts, L.J.Buijs, H. Bensbach, P.O. van linden en A.J. Janssens, leden. Notulist; G.C.J. van linden. Na heropening van de vergadering stelt de Voorzitter aan de orde punt 17 van de agenda. tot toewijzing van dee It de raad 7Voorstel van Burgemeester en Wethouder 6 woningwetwoningen. Be Voorzitter doet voorlezing van het prae-advies en mede, dat de lijst van woningzoekenden ter inzage heeft Hij stelt de raad vervolgens voor de 6 woningen aan de Schaepnan- Straat (van complex 11 www overeenkomstig het voorstel van gen. B 1 en H 4. 5. 6 V toe 1 ThA te wijzen van Wees, 2J.C. Hendrickx, 3. B. Schroevers, n A.J.Verkuijl Kulik. J.Evers. aan: wachtmeester der Kon.MarechausseeEi naakt de Voorzitter de opmerking, dat persoon ook zijn aanvraag had kunnen via het Ministerie, zodat de gemeente één voorkeurswoning t.b.v. deze persoon rbi j deze indienen dan toch zou moeten reserveren. Gezien de goede en prettige samenwerking net de marechaussees, vindt de Voorzitter het een geste om deze woning rechtstreeks toe te wijzen. aan de il waarover reeds id deze man moet zijn huidige woning Putseweg verlaten* Dit is het gev£ in de vorige raadsvergadering ook gesproken. het betreft hier een sportleraar van de sport school Felix Janssen. Deze laatste heeft zich reeds in principe bereid verklaard om het gemeenschapshuis voor 2 of 3 avonden in de Week af te huren. Als reservesu en H. Clarijs, ajn wonende- te dhr. Putte C.Bastiaansen, wonende te Bavel Het raadslid Bensbach zegt zich wel te kunnen verenigen met de toewijzigingen aan die woningzoekenden Hendrickx, Verkui jl en Evers. Wat de heer Van Wees betreft, ;en wachtmeester zegt hij dat het van de marechaus toch niet pee in het gebruikelijk is dat dorp gaat wonen. De Voorzitter zegt, dat dit wel het geval is als er bij de bri gade geen woningen beschikbaar zijn. Het is een heel normaal voor komend verschijnsel. De Minister kan t.b.v. deze mensen een voor keurswoning aanwijzen. Het raadslid Bensbach stelt verder, gehuwde is. De Voorzitter dat de heer Kul ik nog een oh' deelt mede, dat deze woningzoekende bij de reserves' was opgenomen. Het raadslid Bensbach zegt, dat hij nog een ander geval op heeft nTÏT Mevr.Claassen, welke momenteel in een caravan vest is op het woonwagenkamp. Hij stelt, dat dez-e toestand de komende winter voor de deur een onhoudbare toestand is. Hij vraagt of hier geen prioriteit boven andere woningzoekenden kan gelden. De Voorzitter zegt, dat hem dit geval bekend is. Deze persoon de vorige kee geval op het gehuis r oog ""m p* 4- ;;ic

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 104