-15- Hot raadslid Bensbach vraagt of ook de bus-route van be B.B.A. kan worden bekeken bij.de provincie, be Voorzitter zegt dit toe. Het raadslid Bensbach vraagt verder of de nieuwe raadsleden niet een exemplaar of uittreksel van de gemeentewet en van het reglement van orde kan v/orden verstrekt. De Voorzitter vraagt of dit de- bedoeling is voor alle raadsleden. Het raadslid Bensbach bevestigd dit. De vorige exemplaren zijn 8 jaar oud. De Voorzitter zegt toe deze zaak binnenkort te zullen bekijken daar in de komende maanden een wijziging opkomst is voor het regle ment van orde. Het raadslid Bensbach informeert verder hoe ver het staat met de gemeentebegroting 1971? daar deze ing.de gemeentewet voor 1 september aan de raad dient te worden aangeboden. De Voorzitter antwoordt, dat er een achterstand was in het op maken van de geneenterekening 1968 alsmede het opstellen van een nieuwe kostprijsbecijfering. Daarnaast noest de gemeentebegroting 1971 worden opgemaakt. De preventie is aan de provincie overge laten. Hier werd de voorkeur uitgesproken voor de rekening 1968. Intussen is deze geheel voor controle gereed en met het opmaken van de gemeentebegroting is men reeds ver gevorderd. Het raadslid Bensbach informeert verder hoe ver het momenteel staat met de openbare school. De Voorzitter antwoordt dat de tekeningen hiervoor in schets ge reed zijn.Deze zijn reeds met de Inspecteur besproken en zullen eerdaags aan de bouwkundig inspecteur te s-Gravenhage worden doorgezonden.Ingevolge telefonische inlichtingen zou onze gemeente eerst in maart 1971 aan de beurt komen.Nadat dezerzijds de plaatselijke problemen waren medegedeeld is men momenteel zo ver dat Putte binnen 1 maand zal worden bekeken. Het raadslid Bensbach informeert verder naar het resultaat van de bespreking van B en W i.v.m. de kwestie Ons Huis. De Voorzitter antwoordt hierop dat er een gesprek zou hebben plaats gehad met de directeur. De uitnodiging hiervoor lag klaar. Juist op dat ogenblik is de misère bij de Voorzitter thuis begonnen. Daarna heeft de Voorzitter geen gelgenheid meer gehad om deze zaak af te werken. De Voorzitter zegt toe dat de directeur van Ons Huis in de loop van volgende week voor een onderhoud zal worden uitgenodigd Nadat niemand van de raadsleden nog het woord verlangt, sluit de- Voorzitter de openbare vergadering om over te gaan in besloten vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad' der gemeente Putte, gehouden op //-

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 103