-14- in.b.t. de zuiveringsinstallatie» Hij vraagt of de betreffende deskundige al is gevonden. De Voorzitter antwoordt, dat dit nog niet het geval is. De betreffende hinderwetsvergunning is door Ged.Staten verleend. Wij hebben deze zaak thans aan Ged.Staten voorgelegd. We hebben wel contacten gehad maar nog geen deskundig persoon gevonden. Ged.Staten moeten hier een-uitspraak doen. Er wordt echter aan deze zaak gewerkt. Het raadslid van hinden zegt dat de stank steeds toeneemt,_Bij stelt de Voorzitter voor dat deze eens een paar uurtjes bij hem thuis moet komen zitten, Men kan geen raam meer open zetten. De Voorzitter zegt dat deze zaak bij Ged.Staten zit. Hij zal deze zaak echter deze week net de afd.Chefs bespreken. We zoeken naar een oplossing. Het raadslid van linden zegt, dat het te gek wordt. De Voorzitter vindt het wel typerend dat een verzoek is inge komen om recht tegenover de zuiveringsinstallatie een nieuwre woning te bouwen. Hij vindt dit toch wel in strijd met het spandoek ter plaatse. Het raadslid van Linden zegt, dat men misschien hierdoor de zaak wel wil afsluiten. Hij stelt voor om de kranen dicht te draaien en op de Leuvense Beek te gaan lozen, daar er zeer veel mensen last hebben van deze installatie. De Voorzitter zegt, dat dit niet kan. Men zou moeilijkheden krijgen met het polderbestuur en Baron v.d. Straaten-Waillet Men zou direct om schadevergoeding komen. Het raadslid van Linden stelt, dat de mensen welke rond de zui veringsinstallatie wonen ook last hebben. Deze kunnen dan ook om schadevergoeding komen. De Voorzitter zegt, dat er een oplossing gezocht wordt. Het raadslid Benshach stelt, dat het niet verstandig zou 'zijn 'om de wekelijkse markt te verplaatsen. Niettemin moet men toch de overlast zo klein mogelijk houden. Hij wijst in dit verband naar de fietsenrekken'welke, voor de kleuterschool worden ge plaatst. Hij is hiermede accoord tijdens de markt, maar dan moeten deze ook na afloop van de markt worden opgeruimd. Op de 2e plaats zou hij het ook niet verstandig vinden om een parkeer verbod in' de Antwerpsestraat op te leggen. Echter op bepaalde punten is de situatie levensgevaarlijk. Hij noemt het punt op de dnoek Breestraat-Antwerpsestraat en stelt voor om op een der gelijke markante punten wel een parkeerverbod in te stellen. De Voorzitter vraagt, of de heer Bensbach bedoeld de uitrit uit de Bradfordstraat te verbieden. Het raadslid Bensbach zegt, dat dit ook een oplossing zou zijn» De Voorzitter antwoordt dat dit punt door de raad reeds is vast gesteld alleen moeten de borden nog geplaatst worden. Het raadslid Bensbach doelt echter meer op de overzijde van de- straat, waar'steeds vrachtwagens staan geparkeerd. Bij het uitko men uit de Breestraat is het steeds gevaarlijk doordat deze vrachtwagens het uitzicht belemmeren. Het raadslid Sluijts zegt, dat men dan ook een parkeerverbod moet instellen bij de Julianastraat, BradfordstraatGrensstraat enz Het raadslid Bensbach wil alleen maar een oplossing zoeken. De Voorzitter concludeert, dat het goed zou zijn dat er een commissie wordt ingesteld van Verkeer en Openbare Werken, Hij vindt, dat. de winkelstand er niet onder moet lijden. Hij vipdt het jammer dat men wettelijk niet alleen vrachtwagens kan weren. Het raadslid Bensbach verwijst in dit verband ook naar de over steekplaats bij de DUMA. Wanneer hier een vrachtwagen geparkeerd staat moeten de verkeershrigadiertjes helemaal op straat gaan staan on te kijken of de weg vrij is:. De Voorzitter zegt toe deze zaak net de Prov.Waterstaat te zullen opnemen.

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 102