in de couveuse heeft gelegen. Het raddslid Janssens informeert verder of de kwestie met de monsterdancing nog niet rond is. He Voorzitter antwoordt, dat hij deze zaak niet in de openbare vergadering wil beantwoorden. Het raadslid Janssens vraagt verder hoe het zit met de straat verlichting. In de bebouwde kom staan de lantaarns vlak bij elkaar, terwijl in de bungalowwijk de lantaarns zeer ver van elkaar zijn verwijderd. He Voorzitter antwoordt, dat de bungalowwijk nog niet geheel klaar is. Het krediet voor uitbreiding van de straatverlichting in deze wijk is goedgekeurd en de masten zijn reeds besteld. In eerste instantie zijn hier echter naar richtlampen geplaatst. Hij zegt' toe dat deze zaak binnenkort in orde komt. het raadslid Janssens heeft nog een klachtenrubriek op zijn lijstje staan. He mensen kunnen klachten indienen maar krijgen geen antwoord. Kan men deze mensen, geen ontvangstbevestiging van hun schrijven doen toekomen? He Voorzitter antwoordt dat dit een gevolg is van personeels gebrek. Er blijven veel stukken waaronder zelfs kabinetstukken liggen. Het raadslid Janss.ens zegt verder dat hem een geval bekend is waarbij men in 1966 na het indienen van een klacht van het gemeentehuis is gezet. Hu zitten we met de stukken, rechtszaken enz He Vo-orzitter zegt dat dit voor hem duistere taal is. Hij wijst het raadslid Janssnns op het reglement van orde, waarin is ver meld, dat de raadsleden het College van B en W schriftelijk vragen kunnen stellen. Haarnaast is het de raadsleden toege staan tijdens de rondvraag gedurende 5 minuten in eerste instantie vragen te stellen. Hij verzoekt het raadslid Janssens of hij zich tijdens de rondvraag enigermate wil beperken. Hij vraagt verder of het raadslid Janssens nog meer punten heeft. Het raadslid Janssens informeert nog naar de toestand op de al gemene begraafplaats. Hij zegt, dat men beter van lijkénstortplaats kan spreken, daar de beenderen overal verspreid liggen. HVoorzi11er antwoordtdat hij over het onderhoud van de be graafplaats alleen maar lof heeft horen uitspreken. Het raadslid van Hinden zegt, dat het thans droevig is gesteld. He Voorzitter zegt, dat hij dan even een telefoontje had moeten doorgeven. Hij zal deze zaak gelijk opnemen en direct oplossen. Het raadslid van Linden informeert wat de reden is dat de bouw van het gemeenschapshuis is.stilgelegd. Ho Voorzitter zegt, dat dit geen gemeentelijke aangelegenheid ia. wil deze vraag echter wel beantwoorden als voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis. Be reden van de stagnatie is dat de stenen door de architect zijn afgekeurd. Be levertijd van nieuwe stenen bedraagt 5 a 6 weken. Haarnaast waren er geen detailtekeningen voor de kozijnen. Hit is echter een zaak voor de Stichting Gemeenschapshuis. Het raadslid van Linden informeert verder hoe de bespreking van B en W is afgelopen betreffende het 'kadaverhuisjeIn de ver gadering van 21 augustus is toegezegd dat deze zaak in B en zou worden besproken He Voorzitter antwoordt, dat hij 3 h 4 keer heeft geprobeerd een afspraak te maken met de Inspecteur van de Volksgezondheid. Er heeft echter nog geen gesprek plaatsgehad in verband met de vacantias enz. Het raadslid van Linden stelt, dat de vacanties nu toch onderhand wel voorbij zijn. He Voorzitter zegt, dat dit wel het geval is maar dat de andere projecten ook door moeten gaan. Boze zaak heeft de aandacht. Hij zegt toe het morgen nog eens te zullen proberen. Het raadslid van Linden informeert verder naar de stand var. zaken

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 101