-1 2- geen parkeerverbod kan.worden opgelegd desnoods aan één kant bij tourbeurt. Hij zegt, dat hier al ongelukken zijn gebeurd en vindt het onverantwoord dat deze toestand wordt gehandhaafd. He Voorzitter antwoordt, dat in de gemeente een geheel nieuw verkeersplan is opgesteld, waarvoor de kredieten reeds zijn goedgekeurd, alleen moeten de borden nog worden geplaatst. Bit betreft echter de gemeentelijke wegen en niet de provinciale weg. Overigens vindt de Voorzitter het niet in het belang van de plaatselijke middenstand" om in deze drukke winkelstraat een parkeerverbod op te leggen. Het is hier echter een zaak van de provincie. Het raadslid Janssens vraagt of het gemeentebestuur hier dan niets te zeggen heeft. He Voorzitter antwoordt dat de gemeente een verzoek kan richten aan de provincie. Hij zegt toe deze zaak in het College te zullen bespreken, doch deelt tevens 'mede dat hij er niet enthousiast over is. Het zou overigens wel in de kaart van de provincie zijn doch niet van de plaatselijke winkeliers. Het raadslid Janssens ziet dit niet in. In steden mag men ook niet in winkelstraten parkeren terwijl hier ook middnnstanders wonen. He Voorzitter zegt, dat het parkeren op zich niet zo erg is als het maar ordelijk gebeurt. Hij zegt wel toe dat wanneer de par keerplaats achter Albert Heijn klaar zal zijn, de gemeente be reid is om borden te plaatsen welke naar deze parkeerplaats ver wijzen. Hij zal de zaak met het College van B en W opnemen. Het raadslid Janssens vraagt vervolgens hoe het komt dat de gemeentewoningen eerst nu worden geschilderd. Hij stelt dat het nu reeds te laat is, daar het houtwerk rot is. Waarom is dit niet vroeger gebeurd? He Voorzitter deelt mede, dat er thans gewerkt wordt volgens een technisch advies, waarbij met een rouleringssysteem wordt gewerkt. Heze onderhoudskosten moeten echter betaald worden uit het onder houd sfonds van het woningbedrijf, waar voorheen zeer geringe bedragen in werden gestort. Thans is men met 2 complexen woningen bezig een onderhoudsbeurt te geven en vervolgens komen alle wo ningen op deze'.manier aan de beurt. Men werkt naar een situatie waarbij het onderhoud in de toekomst regelmatig zal geschieden. Het raadslid. Janssens stelt verder, dat de B.B.A. -busroute uit de St. Bionysiusstraat moet verdwijnen. Heze route is storend voor de scholen in deze straat, terwijl daarnaast bij de kleuter school een gevaarlijke situatie ontstaat bij het oversteken van de kleuters. Hij zag graag een actie-cornité ingesteld als b.v. voor verbetering van de Put'seweg. He Voorzitter antwoordt dat er voor de tijd dat de heer Janssens raadslid was reeds zo een actie-comité is geweest. Hit comité heeft destijds een' verzoek ingediend bij B en W voor verlegging van de bus-route alsmede voor het plaatsen van stoplichten bij de voetgangersoversteekplaatsen. Deze zaak is doorgespeeld naar de Provincie en ondanks dat er reeds 2 maal een rappel aan de Provincie is gestuurd, is van deze zijde nog niets hieromtrent vernomen. De Voorzitter zegt zodra hij tijd heeft, hij deze zaak zelf in Hen Bosch zal bespreken. Het raadslid Janssens informeert verder hoe het staat met de voorlichting van de bevolking. Hij zegt één keer een stencil van de gemeente te hebben gezien en concludeert hieruit dat dit een kind is dat met veel moeite is geboren en aan de' stuipen is ge storven He Voorzitter deelt mede, dat deze zaak o'ök al heeft gespeeld voordat de heer Janssens raadslid was. Het samenstellen en af werken van deze voorlichtihgskrantjes komt op 1 of 2 mensen neer. Hij memoreert hier de onderbezetting op de secretarie. He be doeling was hiervoor de commissie van voorlichting in te schakelen. Hij stelt echter, dat het kind nog niet is overleden, naar wel

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 100