8 - in aanmerking komen, door .de voorzitter is overeen gepraat. Hij ver zoekt de Raad accoord te gaan om wegens de slechte voorlichting de bouwgrondbelastingverordening voor de eerstvolgende vergadering op de agenda te plaatsen en in te trekken. 1)6 Voorzitter antwoordt, dat men hier haast heter schriftelijk, zoals in de Kamer, en ook duidelijker vragen had kunnen stellen. Hij stelt, dat de heer van linden met zijn bepaalde inlichtingen naar de bekende weg vraagt. Hij zegt, dat hem bekend is, dat een uit de Raad benoemde commissie de betreffende verordening heeft bekeken en er rapport over heeft uitgebracht. Hij deelt mede, dat door hem voor een behoorlijke bestudering van deze ingewikkelde en omvangrijke materie enige tijd is gevraagd^en de afgelopen week daaromtrent alle raadsleden bij brief heeft ingelicht. Hij zegt, dat hij naast diverse belangrijke zaken en besprekingen ook nog enkele weken geplaagd is geweest met een oog infectie en daardoor deze zaak is blijven hangen en de tijd te kort is geweest om zich behoorlijk op de hoogte te stellen,Hij zegt niet voor nemens te zijn om thans verder op de belastingverordening in te gaan die bij hem nog in studie is. Het opgemerkte met betrekking tot hem en wethouder de Bruyn en de daarbijgebezigde uitdrukking aperte leugen komt hem niet duidelijk voor. Hij stelt, dat het geluid uit een bepaalde richting is en vraagt of de heer van Linden er zichzelf van overtuigd heeft of het inderdaad zo^is. Hij zegt, dat noch hij noch wethouder de Bruyn daaromtrent is geïnformeerd en tegen de gebezigde uitdrukking derhalve bezwaren moet maken. Omtrent het beweerde van het niet gelijkluidend zijn van de belasting verordening stelt hij met nadruk dat er maar een vigerende bouwgrond- belastingverordening is. Het opgemerkte over het overheenpraten komt hem ook twijfelachtig voor en hij stelt, dat opmerker er zelf dan toch bij is geweest. Hij deelt verder mede, dat de belastingverordening door hem persoonlijk in het totale pakket van de belastingen zal worden bestudeerd en het niet geïnterpreteerd en helemaal niet uitgesloten is, dat het zondermeer aanvaardbaar is. Een en ander is toch wel eerst af te wach ten,Hij zegt ook met opgemerkte omtrent de slechte voorlichting niet in te stemmen en stelt, dat de behandeling en vaststelling van de verordening in openbare vergadering heeft plaatsgevonden en via Gede puteerde Staten de Koninklijke goedkeuring heeft verkregen. Het voorstel van de heer van Linden tot intrekking van de bouwgrondhe lastingverordening kan alleen als voorsteller zelf een alternatief aangeeft.Hij zegt, dat het kwestie en zaak van mens tot mens is en er zelfs een arrest van de Hoge Raad over deze zaak is te verwachten waarop men niet vooruit kan lopen. Hij zegt toe te zullen streven om deze zaak in de eerstvolgende raad, waarvoor vanavond reeds een streef datum kan worden bepaald, zo volledig, objectief en eerlijk mogelijk, maar niet met eenpropaganda-leuste behandelen. Hij stelt, dat men gebonden is en blijft aan de goedkeuring van hogerhand er een alterna tief moet zijn. :Fe^ raadslid van Linden zegt naar aanleiding van zijn opmerking over het niet gelijkluidend zijn van de belastingverordening, hij in het bezit is van een exemplaar, dat uit drie velletjes papier bestaat en waar het oude hechtnietje uitgehaald is en vervangen door een nieuw, wat volgens hem niet klopt en hij wel vreemd vindt, Voorzitter antwoordt, dat er dagelijks fotocopieën worden gemaakt en zegt "geeft U mij de stukken en verwijst er dan naar", Het raadslid van Linden vraagt verder welke maatregelen er worden ge nomen met de rioolwaterzuiveringsinstallatie die momemteel nog stank verspreidt. Voorzltter antwoordt, dat enkele omwonenden bij hem op het spreek uur zijn geweest en deze zaak eerlijk en open is besproken» Hij zegt aan de betrokkenen te hebben gevraagd om alles nog even af te wachten tot de zuiveringsinstallatie normaal een maand heeft gewerkt

Raadsnotulen

Putte: 1928-1996 | 1970 | | pagina 10