A G 5 13 A 1.Opening. 2.Ingekomen stukken a.Koninklijk Besluit van 12 maart 1969 nr.106 houdende goed keuring van de Verordening tot (2e) wijziging van de verorde ning op de heffing en invordering van een straatbelasting in de gemeente Putte. k b.Koninklijk Besluit van 20 februari 1969 nr,75 houdende goed keuring van de verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personele belasting. c.Besluit van Gedeputeerde Staten van 19 februari 1969 houden de instemming met de vergoedingsregeling brandweerpersoneel Putte 1968. d.Besluit van Gedeputeerde Staten van 28 maart 1969 houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot grondruil met L.van Dooren. e.Besluit van Gedeputeerde Staten van 26 maart 1969 houdende instemming met de Bezoldigingsverordening 1969. f.Mededeling Burgemeester en wethouders van 25 maart 1969 tot afsluiting kasgeldlening met K.V.Bank voor Hederlandsche Gemeenten. g.Koninklijk Besluit van 27 maart 1969 nr 88 houdende goedkeu ring van de verordening tot wijziging van de marktgeldveror- dening, 3.Voorstel van Burgemeester en wethouders tot aanpassing van de wethouderspensioenen. 4.Voorstel van Burgemeester en wethouders tot wijziging van de verordening op het beheer van het grondbedrijf in de gemeente Putte 5.Voorstel van Burgemeester en wethouders tot aanwijzing van het woningbedri.j.f als tak van dienstbedoeld in artikel 252 der gemeentewet 6.Voorstel van Burgemeester en wethouders tot 1e wijziging van de instructie voor dekasaierd'er gemeente Putte. 7.Voorstel van Burgemeester en wethouders tot wijziging van de Bezoldigingsverordening 1969. 8.a.Voorstel van Burgemeester en wethouders tot verlening van voorschot op de vergoeding als bedoeld in artikel 101 der Lageronderwijswet 1920 voor 1969. b.Voorstel van Burgemeester en wethouders tot het verlenen van een vergoeding als bedoeld in artikel 101 bis der Lageronder- wijswet 1920 voor 1969. c.Voorstel van Burgemeester en wethouders tot vaststelling van de vergoeding als bedoeld in artikel 101 der Lager onderwijs wet 1920 voor 1968. d.Voorstel van Burgemeester en wethouders tot vaststelling van de vergoeding als bedoeld in artikel 101 bis der Lager onder wijswet 1920 voor 1968. 9.Voorstel van Burgemeester en wethouders tot voorlopige vast stelling van de rekeningen van het grondbedrijf, het woning bedrijf en de algemene dienst over 1966. 10.Voorstel van Burgemeester en wethouders tot vaststelling van de begrotingen 1969 van het grondbedrijf, het woningbedrijf en de algemene dienst over 1969 en de correctie-wijziging hierop. 11a.Voorstel van Burgemeester en wethouders tot 1e wijziging van de gemeentebegroting 1969(overboeking restantkredieten per 1-1-1969.)

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1969 | | pagina 33