lotulen van de besloten vergadering van de Raad der gemeente Puttegehouden op dinsdag 18 november 1969 des avonds omstreeks 21 00.uur op het gemeentehuis te Putte. Aanwezig: H.de Bruijn en J.R.de light,wethouders,alsmede de raads leden p.C.v.Linden,G.J.M.Suijkerbuijk,J.R.Sluijts,L.Buijs en Bensbach. Voorzitter J.A.M.Boudrie,burgemeester-secretaris. Notulist 1.Hendriks,commies ter secretarie. Ha sluiting van de deuren stelt de Voorzitter aan de or de: 1. Bespreking vergoeding parkwachter A.Van Wellen. De Voorzitter zegt naar aanleiding van een gestelde vraag en gegeven antwoord in de vorige raadsvergadering door en aan raads lid Bensbach ,nog even op dit punt te willen terugkomen. Hij merkt op,dat men Van Wellen niet als parkwachter kan aanstel len omdat er geen financiële middelen voor zijn,en hij strikt ge nomen als G.S.W.-arbeider niet mag doen. Zoals hij eertijds heeft gezegd kost de gemeente op t'ogenblik van Weiien alleen zijn pet. Hij stelt,dat het een zeer actief persoon en een echte dieren vriend is,maar er wel een probleem is gerezen en de vraag rijst wat te doen met het toezicht op zaterdag en zondag. Hij zegt,dat het een bijzonder goede kracht is en ondermeer aan de vijver een rattenplaag heeft verdelgd en thans nog zonder enige vergoeding tijdens het weekend diensten verricht. Hij meent,dat enige vergoe ding hem toch wel toekent en een en ander ook in B W is bespro ken en men tot de conclusie gekomen is ,dat van Wellen ergens toch wel recht op geld heeft.Hij zegt,dat het via de administratie van de G.S.W. in Hoogerheide niet mogelijk is en wellicht niets anders als een los-vast aanstelling bij de gemeente rest .Hij zegt,dat men niet met rekeningen kan werden,dat moeilijkheden bij controle van de belastingdienst geeft. Hij merkt nog op,dat er geen enkele arbeider voor is te vinden. Het raadslid Bensbach vraagt of het niet anders is op te lossen. Hij zegt,dat het dierenpark zich in de toekomst nog uitbreid en hij derhalve voor de dieren kan zorgen en tijdelijk onder de plant soenendienst die steeds uitgroeid kan vallen,dat alles zo omvang rijk wordt dat er een arbeider bij moet komen en het zo dan een klare zaak is -^e Voorzitter antwoordtdat er een gemeentearbeider op t'ogenblik bij G.'S. 'niét uit komt voor goedkeuring ,en vooral het toezicht op woendagmiddag en 's zaterdags en s'zondags het noodzakelijkste is. Het raadslid Bensbach merkt op,dat hier ook weer de oude stelling geldt van de man die aansteld moet betalen. De Voorzitter antwoordtdat toezicht dringend nodig was en een en ander kon worden geregeld met de G.S.W.dat van Wellen in Putte blijft. Wethouder de Bruijn merkt op,dat er ook gedacht is in samenwerking met Grenswachtersjdie ook om toezicht op het sportterrein hebben gevraagd ,waar de vernielingen en schade die worden aangebracht door de jeugd ,ook groot zijn. Mogelijk dat een en ander daarmee is op te lossen Het raadslid Buijs vraagt of het niet te compenseren is met vrije middagen. De Voorzitter antwoordt.dat het niet kan .omdat van Wellen in de G.S.W.-zit. Het raadslid Sluijts vraagt of een funktie van parkwachter niet toegestaan is. De Voorzitter antwoordtdat het in de toekomst wellicht zal gaan maar men dan ook nog de juiste man daarvoor moet treffen. Het

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1969 | | pagina 121