Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Putte, gehouden op 22 januari 1963 des avonds om 7.15 uur ten gemeente huize Aanwezig: Pr.Huijbrechtswethouder, benevens de raadsleden Pr.Vereist, H.de Bruijn, H.Bensbach, en G.J.M.Suijkerbuijk en D.Baart. Afwezig wegens ziekte wethouder A.J.P.M.v.d.Ven. Voorzitter: Drs. L.J.Hermans, waarnemend burgemeester. Secretaris: J.J.Emonts, waarnemend secretaris. Be notulen worden opgemaakt door L.Hendriks, commies ter secretarie, IOpening. De Voorzitter opent de vergadering met gebed. Hij zegt ver heugd te zijn, dat ondanks het barre winterweer de vergadering zo goed is opgekomen. Hij deelt mede, dat wethouder van de Ven een geslaagde operatie heeft ondergaan en verwacht, dat het niet lang meer zal duren vooraleer hij zijn werk als raadslid zal kunnen hervatten. Overeenkomstig het reglement van orde wijst het lot het raadslid Bensbach als voorstemmer van deze vergadering aan. De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde: IINotulen van de raadsvergaderingen van 15 november 1962 en van 29 december 1962. De Voorzitter zegt, dat deze notulen bij de stukken ter in zage hebben gelegen. Hij vraagt wie er op of aanmerkingen op deze notulen heeft en wie van de raadsleden omtrent dit punt het woord verlangt. Het raadslid de Bruijn vraagt of er met de B.B.A. over de bouw van een wachthuisje al contact is opgenomen en hoe het staat met de verbetering van de afwatering van de Putseweg en met de verharding van de Koppelstraat. De Voorzitter antwoordt, dat met de B.B.A. reeds contact is opgenomen en van Prov.Waterstaat met betrekking tot de af watering van de Putseweg nog geen bericht is ontvangen. Het ver harden van de Koppelstraat dient nog nader in B W te worden bekeken en kan later worden behandeld. Geen der overige raadsleden verlangt verder het woord. Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen ongewijzigd vastgesteld IIIIngekomen stukken: De Voorzitter geeft voorlezing van de op de agenda gespecifi ceerde navolgende ingekomen stukken: a) Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 27 december 1962 G.nr. 41560, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 13 november 1962 tot verkoop van grond aan JCJSimons-Dekkers b) Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 5 december 1962 G.nr.41193, houdende bericht van instemming met de 4e wijziging der Algemene Bezoldigingsverordening; c) Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 28 november 1962 G.nr.41371, houdende bericht van instemming met de wijziging der wachtgeldregeling. d) Schrijven van enkele raadsleden van Haelen van 27 november 1962 betreffende de actie "Open het Dorp". Hij deelt mede, dat zoals gebruikelijk het initiatief hier aan de raad wordt overgelaten.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1963 | | pagina 1