NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN' DE RAAD DER GEMEENTE PUTTE NB, GEHOUDEN OP DINSDAG 2 JANUARI 1962 DES AVONDS OM HALF ACHT. Aanwezig: de raadsleden J.L. de Clerck, A. Huijgen, M.C. van Beeck, H. Bensbach, F. Hui jbrechtsH. de Bruijn en A.J.F.M. van de Ven. Voorzitter en secretaris: J.I. Stuij, burgemeester-secretaris. De notulen worden opgemaakt door J.J. Emonts, hoofdcommies ter se cretarie 1. OPENING. De voorzitter opent de vergadering met gebed. 2. NOTULEN VAN DE RAADSVERGADERINGEN VAN 12 OKTOBER 1961. 19 OKTOBER 1961 EN 8 DECEMBER 1961. Naar aanleiding van deze notulen vraagt het raadslid Hui.jbrechts het woord. Hij deelt mede, dat hij geen op- of aanmerkingen wil ma ken met betrekking tot deze notulen, doch dat hij wel de navolgende vragen wenst te stellen. Op de eerste plaats vraagt spreker, wanneer het uitbreidingsplan ter visie zal worden gelegd. In een vorige ver gadering is medegedeeld, dat de ter visie legging waarschijnlijk nog in 1961 zal plaats vinden. Tot op heden is dit evenwel niet geschied. Spreker vraagt een nadere uitleg. De voorzitter deelt hierop mede, dat tijdens zijn ziekte terzake contact is opgenomen met de provincie. Mogelijk kan een der wethou ders hierop een antwoord geven. Op voorstel van wethouder van d^Yen verzoekt de voorzitter de ambtenaar J. Emonts met betrekking tot deze vraag nadere mededelingen te verstrekken. De ambtenaar J. Emonts deelt vervolgens mede, dat het ontwerp-uit- breidingsplan begin december 1961 is behandeld in de z.g. "kleine commissie'.1 Door de provinciale planologische Dienst is toegezegd het ontwerp vóór 1 januari 1962 aan te bieden aan Gedeputeerde Sta ten. Mr. van Rijckevorsel van de provinciale Griffie kon geen enkele toezegging doen met betrekking tot het tijdstip, waarop het plan ter inzage zou kunnen worden gelegd. Wel heeft deze ambtenaar be loofd, dat van de zijde der provinciale Griffie zoveel mogelijk mede werking zou worden verleend om het plan op korte termijn ter inzage te doen liggen. Nu evenwel de betreffende afdeling zeer vele uit breidingsplannen van diverse gemeenten in behandeling heeft, kon Mr. Rijckevorsel niet garanderen, dat de ter visie legging in decem ber 1961 of zelfs in januari 1962 plaats zou kunnen vinden. Het raadslid Huijbrechts vraagt vervolgens of er door de ambtenaar van bouw- en woningtoezicht reeds rapport is uitgebracht over de woning van de Leijzer in de Heidestraat. De voorzitter deelt mede, dat het in het voornemen ligt deze ambte naar in de openbare vergadering een toelichting te doen geven met betrekking tot punt 6 van de agenda. Hij stelt daarom voor de beant woording van de door het raadslid Huijbrechts gestelde vraag uit te stellen tot de behandeling van punt 6 der agenda. Geen der raadsleden heeft hiertegen bezwaar. Geen' der overige raadsleden verlangt met betrekking tot de behandel de notulen het woord. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten de notulen van de raadsvergaderingen van 12 oktober 1961, 19 oktober 1961 en 8 december 1961 ongewijzigd vast te stellen. 3. INGEKOMEN STUKKEN EN EVENTUELE MEDEDELINGEN De voorzitter doet mededeling van de navolgende ingekomen stukken: a) goedkeuring van gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van de 7e en de 18e begrotingawijziging 1961 (oefengelden brandweer en kor ting ambtswoning burgemeester); b. idem 1?e begrotingswijziging 1§61 (kosten aanleg parkeerstroken en plaatsen urinoir Julianastraat c. idem 24e begrotingswijziging 1961 (subsidie Musis Sacrum);

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1962 | | pagina 1