Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Putte N.Br., gehouden op MAANDAG 20 FEBRUARI 1961 des avonds om 8 uur ten gemeentehuize. Aanwezig: J.I. Stuij, burgemeester-secretaris, voorzitter en secretaris; A.J.F.M. van de Ven en J.L. de Clerck, wethouders; benevens de raadsleden H. Bensbach, H. de Bruijn en Adr. Huijgen. Afwezig met kennisgeving de leden: M.G. van Beeck en F. Huijbrechts. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering met gebed en heet de aanwezigen van harte welkom. 2« Notulen van de openbare vergadering van 22 december 1960. De notulen van de openbare raadsvergadering van 22 december 1960 worden zonder dat iemand voorlezing verlangt en zonder dat ter zake iemand het woord verlangt zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld, on der dankzegging aan de notulist. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. De navolgende ingekomen stukken worden, zonder dat iemand het woord ver langt en zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen: a. Schrijven van Gedeputeerde Staten van 18 januari 1961 G. nr. 80010, houdende mededeling, dat met het raadsbesluit van 22 december 1960 tot wijziging van de Kindërtóelageverordening wordt ingestemd; b. besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 11 januari 1961, G. nr. 79.366, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 22 decem ber 1960 tot het sluiten van kasgeldleningen en het aangaan van reke ning-courantovereenkomsten in 1961; c. besluit van Gedeputeerde Staten van 11 januari 1961, G. nr. 74--213 houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 10 november 1960 tot aankoop van een perceel grond van A.A. Bogers; d. besluit van Gedeputeerde Staten van Noord.Brabant van 1 februari 1961, G. nr. 76.166, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 10 novem ber 1960 tot aankoop van het pand Klavetterstraat 15; e. besluit van burgemeester en wethouders van 26 januari 1961 tot het be palen van het maximum-krediet in rekening-courant voor 1961 voor de rekening-courantovereenkomst met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeen ten, zulks ter uitvoering van het raadsbesluit van 22 december 1960. Voorts deelt de voorzitter mede, dat er van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de principiële instemming met de bouw van een verpleeghuis door de Stichting Verpleeghuis St. Dionysius te Putte is ontvangen. De voorzitter deelt hierop mede, dat plan en begroting thans worden^ingewachtZonder dat iemand het woord verlangt en zonder hoofde lijke stemming wordt deze mededeling voor kennisgeving aangenomen. Tenslotte deelt de voorzitter mede, dat blijkens schrijven van Gede puteerde Staten van Noord-Brabant van 8 februari 1961, G. nr. 79*039 aan de gemeente Putte voor 1961 4 woningwetwoningen zijn toegewezen. Dit aar tal woningen, aldus de voorzitter, voldoet niet aan de behoefte. Het raadslid de Bruijn vraagt, of in het college van burgemeester en wethou ders al besproken is, waar deze 4 woningwetwoningen zullen worden gebouwd De voorzitter deelt mede, dat dit nog geen punt van bespreking in het college van burgemeester en wethouders heeft gevormd. Hij is van mening, dat dit wel een probleem zal worden. Hij zegt evenwel toe, dat burgemees ter en wethouders er hun best voor zullen doen bouwgrond te vinden, aan gezien anders het bouwvolume kan worden verspeeld. Geen der andere leden verlangt terzake nog het woord. Zonder hoofdelijke stemming wordt beslo ten het schrijven van Gedeputeerde Staten voor kennisgeving aan te nemen. 4. Vaststelling gemeentebegroting 1961, begroting voor het woningbedrijf boekjaar 1961 en begroting voor het grondbedrijf boekjaar 1961. De voorzitter deelt mede, dat de begroting 1961 sober is opgesteld. Burgemeester en wethouders hebben gemeend alleen aandacht te moeten schenken aan de totstandkoming van de riolering. Er zijn in de begroting/ 1961 dan ook geen andere grote objecten geraamd, om aan de riolering gee schade te doen.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1961 | | pagina 1