Notulen van de spoedeisende geheime besloten raadsver gadering gehouden op maandag 18 januari I960 des avonds om zeven uur ten gemeentehuize te Putte. Aanwezig: J.I.Stuijburgemeester-secretaris,voorzitter; A.J. B.M.v.d.Ven en J.L.de Clerck,wethoudersbenevens de leden Adr.Huijgen,M.O.v.Beeck,H.Bensbach en H.de Bruijn. Afwezig met kennisgeving: het lid Pr.Huijbrechts De Voorzitter opent de vergadering met gebed en heet de aanwezigen hartelijk welkom.Als enigste agendapunt stelt hij daarna aan de orde de eventuele aankoop van enkele grond- percelen in de gemeente van de Wed.J.Verhezen-Kwiek en cons. Hij deelt mede,dat de inzet van de bij openbare verkoop te verkopen percelen reeds heeft plaats gehad en dat op woens dag 20 januari a.s. bij openbare veiling de toewijzing van de percelen zal plaats vinden. Hij stelt voor om de eventuele aankoop door de gemeente van de gronden perceelsgewijze te behandelen waarmee de ver gadering instemd. Perceel Sectie B.nrs. 1847.460,463 en 464.gelegen aan de Post baan .groot 1.00.20 H.A. De Voorzitter deelt mede,dat de juiste grootte van het bos perceel - dat voor ongeveer een derde gedeelte in het ont- werp-uitbreidingsplan in onderdelen ligt - niet 1.20.00 H.A. maar 1 hektare 20 centiare is. Het perceel is ingezet op f.6100,-. Als men de grond die in het ontwerp-uitbreidingsplan op f.1,-. en die er buiten ligt op f.0,50 per m2 pakt komt men tot^een bedrag van f. 6600,-.waarbij dan nog is te rekenen 13$ aan notariskosten. Op de prov.griffie in den Bosch is een en ander besproken en werd met een maximum bedrag van f.8000,-.als koopprijs van het perceel ingestemd. De Voorzitter stelt voor om een bod voor het perceel te doen tot f.8000,-. waarin dan ook een bedrag van f.1350,-. is begrepen voor de houtopstand en de grondprijs van het per ceel ongeveer neerkomt op ruim 66 2/3 cent per m2. Hij deelt de vergadering nog mede,dat het een geheime be sloten vergadering betreft en er dus over het verhandelde niet mag worden gepraat daarbij de leden nog wijzende op de geheimhoudingsplicht Het lid Huijgen meent,dat het lid van Beeck ,mede wegens zijn houtkennis,het beste voor het perceel kan bieden. Het lid van Beeck vindt het echter beter,dat het de burge meester doet en zegt,dat hij steeds biedt voor zijn eigen firma waarbij hij vraagt of dat ook mede in zijn functie van raadslid geen moeilijkheden kan geven. Het lid de Bruijn vraagt wie het perceel heeft ingezet waarop de Voorzitter antwoordtdat het een sekere van Loock uit Belgie is. Wethouder de Olerck acht het perceel van groot belang voor de gemeente. Wethouder van de Ven denkt,als de inzetter van het perceel er van doordrongen is,dat de grond gedeeltelijk buiten het uitbreidingsplan ligt en er niet op gebouwd kan worden zon der medewerking van de gemeente,hij van verder bieden afziet. Wethouder de Clerck vindt het beter,dat een broer van het lid van Beeck biedt. Het lid de Bruijn vraagt of men bij aankoop wat de prijs betreft niet afhankelijk blijft van G.S..De Voorzitter zegt, dat als het maximum bepaalde bedrag niet wordt overschreden

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1960 | | pagina 1