Notulen van de openbare vergadering van de Raad der gemeen te Putte NB gehouden op dinsdag 3 februari 1959 des namid dags om 8 uur ten gemeentehuize. Aanwezig de raadsleden M-C. van Beeck, H.Bensbach,H.de Bruijn,J.L. de Clerck,Fr.Huijbrechts,Adr.Huijgen en A.v.d.Ven. Voorzitter A.v.d.Ven,wnd.burgemeester Secretaris J.J.Emonts, wnd.secretaris. De Voorzitter opent de vergadering met gebed. Het nieuw benoemde raadslid H.de Bruijn legt achtereenvolgens de zui veringseed en de ambtseed af. De Voorzitter heet st raadslid H.de Bruijn welkom en hoopt,dat hij zijn beste krachten aan de belangen van Putte zal geven. De notulen van de openbare raadsvergadering van 28 november 1958 wor den,zonder hoofdelijke stemming en zonder dat terzake iemand Nt woord heeft gevraagd,ongewijzigd vastgesteld. De navolgende ingekomen stukken worden,na voorlezing door de secreta ris ,voor kennisgeving aangenomen a) Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 26 novem ber 1958 G.nr.112.813,11e Afd, houdende instemming met het raadsbe sluit van 22 september 1958,strekkende tot toekenning van een loon- compensatie over het 2e halfjaar 1958 aan het gemeentepersoneel; b) Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 24 septem ber 1958 G.nr.115«182,houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 19 juni 1958 ,tot 27e wijziging van de begroting 1957; c) Schrijven van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid Afd.Soc.Verzekering III,dd.9 december 1958 nr.5043,houdende toepas sing van artikel 5,tweede lid der Kinderbijslagwet ten aanzien van de kinderbijslagregeling van deze gemeente; d) Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 24 december 1958 G.nr.8411,houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 28 no vember 1958 inzake het aangaan van geldleningen tot een maximum bedrag van f.100.000,». voor 1959; e) Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 24 decem ber 1958 G.nr.8150 Ille Afd, houdende bericht van ontvangst van het raadsbesluit van 28 november 1958 tot wijziging (3e wijziging)van de Algemene Politieverordening van deze gemeente; f) Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 31 december 1958 G.nr.7290,houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 22 september 1958 tot verhuur van de gemeentewoning Dorpsstraat 80 aan G.H.M.Hofmans. De Voorzitter deelt voorts nog mede,dat blijkens bericht van Gedepu teerde Staten van Noord-Brabant ,de gemeente Putte in 1959 geen bouw volume voor de bouw van woningwetwoningen zal ontvangen.Het gemeente bestuur zal daarom binnenkort pogingen ondernemen om de particuliere woningbouw te bevorderen, Behandeling_en_vaststelling der gemeentebegroting 1959. De Voorzitter verzoekt de secretaris de begroting met bijlagen te willen toelichten. De secretaris deelt mede,dat hij de gemeentebegroting hoofdstuks- gewijze zal behandelen,en dat na elk hoofdstuk gelegenheid zal worden gegeven tot st stellen van vragen of maken van opmerkingen. Hoofdstuk I en II van de Gewone Dienst worden,zonder dat er vra gen worden gesteld of opmerkingen gemaakt en zonder hoofdelijke stemming,ongewijzigd vastgesteld. Bij

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1959 | | pagina 1