Notulen der openbare vergadering van de Raad der gemeente Putte,gehouden op vrijdag 27 januari 1956 des namiddags 8 uur ten gemeentehuize te Put te. Tegenwoordig G.H.M.Hofmansburgemeester-secretarisvoorzitter Pr.Huijbrechts en A.v.d.Ven,wethoudersjbenevens de leden Fr.Vereist,G.J.Verkuijl,C.JanssensJ.l. de Clerck en Alp.van Beeck. I. De Voorzitter opent de vergadering met gebed en geeft het jaar overzicht over 1955. II. De NOTULFN der vergadering van 1 december 1955 worden onveran derd vastgesteld. III. De navolgende ingekomen stukken worden voor kennisgeving aange nomen a.Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 14 de cember 1955 G.nr.29950,houdende goedkeuring van het raadsbe sluit van I december 1955 inzake de verlenging rekening-cou rant-overeenkomst voor 1956 met de N.V.Bank voor Nederlands* Gemeenten; b.Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 20 de cember 1955 G.nr.53140houdende goedkeuring van het raadsbe sluit van 1 december 1955 tot het aangaan van een vaste geld lening van f,100,000,=.met de N.V.Bank voor Nederlandse Ge meenten; c. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 14 de- oember 1955 G.nr.25924a,inzake verdaging betreffende de goed keuring aankoop grond Meurisse en Wouters; d. Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 28 de cember 1955 G.nr.33937 He Afd,houdende instemming met de wij ziging van de salarisverordening; e. Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 4 januari 1956 G.nr.206l7J Afd.IV,houdende verdaging van de vaststelling van het uitbreidingsplan; f. Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 28 december 1955 G.nr.26460a Afd.III,houdende goedkeuring van de begroting 1956; g. Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 4 jan 1956 G.nr.24820 Afd.II,houdende instemming met het raadsbe sluit van 1 december 1955,inzake de vaststelling van een ga- rantieuitkering inzake kindertoelage; h. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 14 de cember 1955 G.nr.25924,houdende goedkeuring van het raadsbe sluit van 1 september 1955 tot aankoop grond van Wed.J.L.van Beeck en L.Gijsen; i. Besluit van Gedeputeerde Staten v-nNoord-Brabant van 20 de cember 1955 G.nr.17281,houdende goedkeuring van de 5e begro tingswijziging 1955; j. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 14 de cember 1955 G.nr.24301houdende goedkeuring van de 17e begro tingswijziging 1955; k. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 1 sep tember 1955,G.nr.25695,houdende goedkeuring van de 20e begro tingswijziging 1955; 1. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 14 de cember 1955,G.nr.52717houdende goedkeuring van de 21e begro tingswijziging 1955» J

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1956 | | pagina 1