- NOTULEN van de vergadering van de Raad der gemeente PUTTE gehouden op VRIJDAG 11 FEBRUARI 1955 des namiddags 8 uur ten gemeentehuize. Tegenwoordig Voorzitter G.H .M.Hofmans,burgemeester-secretaris; Fr.Hui j- brechts en A.v.d.Ven,wethouders;benevens de leden J.L.de Clerck,C.Janssens en G.J.Verkuijl. Afwezig de leden Alp.van Beeck en Fr.Vereist. I. De VOORZITTER opent de vergadering met gebed en spreekt vervolgens een nieuw jaars rede uit die als bijlage aan deze notulen is toegevoegd. II. De NOTULEN der vergadering van 22 December 1954 worden onveranderd vastge steld III. De navolgende INGEKOMEN STUKKEN worden voor kennisgeving aangenomen a. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 12 Januari 1955,G. Nr.91626,houdende goedkeuring der gemeenschappelijke regeling t.b.v.het buitengenwoon L.O.in Bergen op Zoom en omgeving; b. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 5 Januari 1955 G. Nr.3300 Afd.Ill,waarbij het presentiegeld voor de leden van de raad met ingang van 15 Januari 1955 is vastgesteld op f.3,50 per vergadering; c. Bericht van ontvangst van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 22 December 1954 G.nr.l887,Afd.III,van de verordening tot wijziging der politieverordening van 24 November 1954; d. Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 12 Januari 1955 G, Nr.3512 Afd.Ill,houdende toezending van bij Koninklijk Besluit van 22 December 1954 Nr.22 goedgekeurde wijziging der Verordening op de heffing der straatbelasting van 15 September 1954; e. Brieven van Gedeputeerde Staten van Noord—Brabant van 19 Januari 1955 G.nr.4511 en 4512 Afd.II,waarbij wordt ingestemd met de raadsbesluiten van 22 December 1954 tot wijziging van het algemeen ambtenarenreglement en de arbeidsovereenkomstenverordening; f# Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 2 Februari 1955 G, Nr. 84413/88099,waarbij machtiging wordt verleend tot het doen van een kapitaalsuitgaaf van f.21602,=.ten behoeve van de uitbreiding van het gemeentehuis IV. Op voorstel van burgemeester en wethouders wordt de VERGOEDING ex art.101 der L.0.WET 1920 over 1953 voor het bestuur der bijzondere lagere school alhier vastgesteld op 182 x f.?5,-.is f.4550,=. en het bedrag der werke lijke uitgaven op f.4061,74 alzo met een verschil van f,488,26 V. Ingekomen is een verzoek van het bestuur van de bijzondere lagere school alhier om een VOORSCHOT OP DE GEMEENTELIJKE VERGOEDING ex art.101 der L.0. wet 1920 over 1955. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wet houders wordt dit voorschot vastgesteld op 193 x f.27,50 is f.5307,50 VI. Met algemene stemmen wordt vastgesteld de verordening tot wijziging en aan vulling van de algemene politieverordening voor deze gemeente inzake het innemen van een STANDPLAATS VOOR WOONWAGENS binnen deze gemeente,overeen komstig het door burgemeester en wethouders aangeboden concept. VII. In verband met een van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ontvangen schrijven van 26 Januari 1955 G.nr.75200 Afd.II,wordt de KHTOERT0ELAGEVER ORDEN ING 1954 gewijzigd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 6 Janua ri 1955 Nr.28 en het bij genoemd schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gedaan verzoek. VIII. Ingekomen is een brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,G.Nr. 2124 Afd.III,inzake 6% verhoging BEZOLDIGING SECRETARISSEN,ONTVANGERS en AMBTENAREN VAN DE BURGERLIJKE STAND.Met het voornemen van Gedeputeerde Staten kan de raad unaniem instemmen. IX.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1955 | | pagina 1