Notulen der openbare vergadering van de Raad der gemeente PUTTE gehouden op Vrijdag 29 Ja nuari 1954 des namiddags 8 uur ten gemeente huize. Tegenwoordig: G.H.M.Hofmans,burgemeester-secretaris,voorzitter; Fr.Huijbrechts en A.J.E.M.van de Ven,wethouders benevens de leden G.J.Verkuijl,Fr.Vereist,C. Janssens,Alp.van Beeck en J.L.de Clerck. I. De VOORZITTER opent de vergadering met gebed,waarna de Voorzit ter een kort nieuwjaarswoord spreektwaarvan de tekst als bij lage aan deze notulen is gevoegd. II.De NOTULEN der openbare vergadering van 16 December 1953 wor den onveranderd vastgesteld. III.De navolgende INGEKOMEN STUKKEN worden voor kennisgeving aan genomen: - a.Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 16 De cember 1953 G.Nr.45870 Afd.Ill,waarbij de gemeenterekening 1951 en de rekening van het Woningbedrijf over 1951 worden vastgesteld; b.Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 30 Decem ber 1953 F.Nr.71772 Afd.II,waarbij wordt ingestemd met het raadsbesluit van 16 December 1953»houdende vaststelling van een verplaatsingskostenregeling; c.Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 13 Ja nuari 1954 G.Nr.72066 Afd.Ill,waarbij de 6e begrotingswijzi- ging 1953 wordt goedgekeurd; d.Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 6 Ja nuari 1954 G.Nr.71755 Afd.Ill,houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 16 December 1953 tot het garanderen van rent* en aflossing en kosten van de door de Schoolartsendienst,dis trict Steenbergen,in rekening-courant opgenomen gelden bij de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten IV.Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en"wethouders wordt de gemeente exploitatie-vergoeding ax.art.101 der L.0,Wet 1920 voor de R.K.St.Aloyssiusschool te Putte vastgesteld over 1952 oo f.3937,50 en het bedrag der werkelijks-gedane uitgaven op f.3325,87 alzo derhalve een verschil van f.611,63. V. Op voorstel van burgemeester en wethouders wordt besloten tot afkoop van de jaarlijkse bijdragen aan de N.V.P.N.E.M. te s' Hertogenbosch ingevolge overeenkomst 16/31 Mei 1952 betreffen de de kosten van electrificatie van de Postbaan,Heidestraat, Heerenbaan en Canadalaan voor de somma van f.9.683,93 een an ander overeenkomstig het schrijven van de N.V.P.N.E.M. te s Hertogenbosch van 18 December 1953 Afd.2/vdDNr.37132 en het aangeboden concept-besluit. VI. Wordt besloten tot het aangaan van een vaste GELDLENING gróót f.10,000,=. tegen een rente van 3 3/8per jaar met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage een en ander over eenkomstig de opgemaakte concept-overeenkomst van geldlening. Vil. Wordt besloten om toe te tpeden tot de gemeenschappelijke rege ling van het Instituut Ziektenkostenvoorziening Ambtenaren (I.Z.A. op een door burgemeester en wethouders nader te bepa len datum,betreffende ziektekostenvoorziening van het gemeente personeel.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1954 | | pagina 1