NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente PUTTE gehouden op Vrij dag 6 Maart 1953 des avonds 8 uur ten ge- meent ehuize. Tegenwoordig: G.H.M.Hofmans,burgemeester-secretaris,voorzit ter ;G.J,Verkuij1 en Fr.Huijbrechts,wethouders; benevens de leden Fr.Vereist,C.Janssens,Adr.Huijgen,Alp.van Beeck en J. L.de Clerck. De VOORZITTER opent de vergadering met gebed en herdenkt daarna de slachtoffers van de watersnoodramp.Hij spreekt de hoop uit,dat het herstel van het vaderland spoedig zijn be slag mag krijgen en de bevolking dezelfde eensgezindheid en samenhorigheid,die in de rampdagen is gedomstreerd in de toe komst zal blijven bestendigd. In een korte terugblik op 1952 stemt de totstand koming van twee belangrijke werken de electrificatie van de Postbaan en de aanleg van de waterleiding tot dankbaarheid. Een droeve plicht was het voor spreker te gedenken het over lijden van de heer J.Hendriks,gemeente-ontvanger. Deze ede le, nobele en plichtsgetrouwe ambtenaar hadden we graag in ons midden gehouden. Het heeft niet mogen zijn; de mens wikt maar God beschikt.Een foto van de overledene krijgt eenere plaats in de raadszaal; spreker hoopt dat hij bij de leden van de raad en het geneentepersoneel in herinnering zal blij ven voortleven. Hierna werd in staende houding enige ogen blikken stilte in acht genomen. De NOTULEN van de vergadering van 10 December 1952 worden on veranderd vastgesteld. De navolgende INGEKOMEN STUKKEN worden voor kennisgeving aan genomen: a. Kennisgeving van J.C.S.Bastiaanse,A.J.F.M.van de Ven en L.van Linden,betreffende aanneming benoeming tot lid van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim; b. Kennisgeving van M.H.Sluijts betreffende de aanneming be noeming tot lid van het Burgerlijk Armbestuur; c. Bericht van ontvangst van Heren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 24 December 1952,G.Nr.49062,Afd.III,van de 14e wijziging der Algemene Politieverordening voor de gemeen te Putte; d.Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 30 December 1952,Nr.l740R,houdende contröle der rekening 1951 van het Burgerlijk Armbestuur; e. Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 30 December 1952,Nr.l7404R, 17406R,17407R en 18700R,houdende contröle van boeken en kas van de gemeente-ontvanger,diverse kassen en van het Burgelijk Armbestuur alsmede van het Woning bedrijf ,over het 4e kwartaal 1952; f. Besluit van Heren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 7 Januari 1953,0.Nr.50097,houdende goedkeuring van de 3e begrotingswijziging van het Woningbedrijf 1952; g. Besluit van Heren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 28 Januari 1953,0.Nr.49260a,houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 10 December 1952 inzake wijziging van de bouwverordening; h.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1953 | | pagina 1