NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente PUTTE gehouden op Maandag 29 Januari 1951 des avonds om 8 uur ten gemeentehuize. Tegenwoordig: G-.H.M. Hofmansburgemeester-secretaris,voor zitter; G.J.Verkuijl en Fr.Huijbrechts, wet houders; benevens de leden Fr.Vereist,Adr. Huijgen,C.Janssens, Alp.van Beeck en J.L. de Clerck. I. De VOORZITTER opent de vergadering met gebed,waarna enige piëteitvolle woorden worden gewijd aan de nagedachtenis van wijlen H.Hendriks, oud raadslid,wethouder.lid van het Bur gerlijk Armbestuur,van de Commissie tot Wering van School verzuim, en ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Hierna wierp de VOORZITTER een korte terugblik op het afge lopen jaar,dankte de raad,wethouders,secretarie- en gemeen- tepersoneel voor de prettige samenwerking en sprak de hoop uit ook over 1951 op dezelfde samenwerking te kunnen reke nen. II. De NOTULEN der vergadering van 29 November 1950 worden on veranderd vastgesteld. III. De navolgende INGEKOMEN STUKKEN worden voor kennisgeving aan genomen: a. Besluit van heren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 13 December 1950 G.Nr.49344 houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 29 November 1950 tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst groot f.1000000, b. Schrijven van heren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 13 December 1950 G.Nr.49525 houdende bericht van ont vangst van de 10e wijziging van de Algemene Politieveror dening Putte; c. Besluit van heren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 13 December 1950 G.Nr.49495 houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 29 November 1950 tot het aangaan van een geldlening groot f.30630,t.b.v. woningbouw; d. Schrijven van burgemeester en wethouders van de Wijk van November 1950 om adhaesie betuiging in verband met de hef fing van Wegenbelasting; e. Schrijven van de raad der gemeente Finsterwolde van 2 De cember 1950 Nr.2099 om adhaesie betuiging in verband met de Regeringsmaatregel tot uit functie zetting van de ge meenteraad van Finsterwolde; f. Schrijven van heren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 29 Bovember 1950 G.Nr.48355 houdende bericht van ont vangst van de 2e-3e-en 4e wijziging van de Algemene Poli tieverordening voor de gemeente Putte; g. Schrijven van heren Gedeputèerde Staten van Noord-Brabant van 22 November 195° G.Nr.48356,aangaande een wijziging van de bouwverordening der gemeente Putte; h. Schrijven van heren Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 20 December 1950 Nr.46530-49230 en 27 December 1950 Nr.46517,houdende goedkeuring van de begrotingswijzigin gen 15-19-en 16 van het dienstjaar 1950.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1951 | | pagina 1