NOTULEN der openbare vergadering van de Raad der gemeente PUTTE gehouden op Vrij dag 16 Januari 1948 des namiddags 7 uur. Tegenwoordig: G.H.M. Hofmans, burgemeester-secretaris. G.J.Verkuijl en Pr.Huijbrechtswethouders benevens de leden Pr.Vereist,J.L.de Clerck en C.Janssens. Afwezig met kennisge ving Adr,van Beeck en Alp.van Beeck. De VOORZITTER opent de vergadering met gebed,waarna hij een overzicht geeft van het werk,in %t afgelopen jaar 1947 verrich en tevens een blik werpt op de problemen die voor 1948 ien be lang zullen zijn. Tevens wenst hij de leden een Zalig en voor spoedig 1948 en hoopt evenals in 1947 op een prettige samen werking in de toekomst. WETHOUDER VERKUIJL dankt de voorzitter met de prettige samen werking die gedurende 1947 in t% college van B.en W. en in de raad heeft bestaan. II. De NOTULEN der vergadering van 19 December 1947 worden onver anderd vastgesteld. III. De navolgende INGEKOMEN STUKKEN worden voor kennisgeving aan genomen; a. Besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 12 November 1947nummers 867»864,866 en 865 waarbij goedkeu ring is verleend tot conversie van geldleningen ,als ver meld in de raadsbesluiten van 24 October 1947; b. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 24 De cember 1947 G.Nr.891 waarbij goedkeuring is verleend aan het raadsbesluit van 223 November 1947 tot het aangaan van Kasgeldlening. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 17 December 1947 G.Nr.837 waarbij goedkeuring is verleend aan het raadsbesluit van 11 November 1947 tot het aangaan van een Rekening-courant-overeenkomst met de N.V.Bank van Nederlandse Gemeenten over 1948. Een drietal rapporten van het centraal Bureau voor verifi catie in financiële adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 31 December 1947 houdende contróle van de kas, van de gemeente-ontvanger ,legeskas en de kas van het Burgerlijk Armbestuur, over het 4e kwartaal 1947. e. Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-rBrabant van 31 De cember 1947 G.Nr.689 Afd.III houdende instemming met het de bij Raadsbesluit van 28 November 1947 vastgestelde alge mene salarisverordening. IV. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt met algemene stemmen vastgesteld de REGELEN omtrent de toepassing van arti kel 1 der WOONRUIMTEWET 1947,Stbl. Nr.H.291. V. Het BEDRAG PER LEERLING van G.L.O. en V.G.L.O.voor het jaar 1948 als bedoeld in artikel 101, lid 5, det L.O.wet 1920 voor de bijzondere lagere school te Putte wordt vastgesteld op f. 12,67 VI. Het VOORSCHOT op de gemeentelijke vergoeding voor de bijzondere lagere school te Putte over 1948 wordt vastgesteld op f.2120.11 uit te keren in 4 termijnen.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1948 | | pagina 1