Notulen van de vergadering van den Raad der gemeente PUTTE gehouden op Vrijdag 22 Februari 1946 om 20 uur. Voorzitter, tevens Secretaris, J.D.A.Rietvorstwaarnemend. Aanwezig de heeren A.van Beeck, G.J.VerkuijlFr.Huijbrehhts C.Janssens en M.H.Sluijts. Afwezig met kennisgeving wegens uitstedigheidA.Huijgen. De VOORZITTER opent de vergadering met den Christelijken groet en stelt aan de orde punt I van de agenda: VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE TERGADERING VAN DEN RaAD VAN 21 DECEMBER 1949 De heer JANSSENS vraagt het woord over de orde. Spreker informeert of van de H.A.R.K. al antwoord ingekomen is op het verzoek om een gecombineerde vergadering van H.A.R.K.-Comité en Raad? De VOORZITTER zegt naar aanleiding van de^in den Raad gestelde vraag nog een rappel aan het H.A.R.K.-Comité gezonden te hebben, maar^noch op het eerste verzoek noch op het tweede werd eenig ant woord ontvangen. De heer JANSSENS meent dat dit er wel op wijst, dat hier van de zijde van het H.A.R.K.-Comité onwil in het spel is. Onder deze om standigheden gelooft spreker dat het maar het beste is de zaak ver der te laten rusten. Spreker wijst verder op de herdenking van den Bevrijdingsdag, zijnde 5 Mei, en vraagt of daaromtrent al plannen bestaan? De VOORZITTER zegt dat volgens aanschrijving van de regeering dit jaar de Bevrijdingsdag op 4 Mei zal worden gevierd omdat 5 Mei op Zondag valt. Het is daarbij de bedoeling, dat er geen feest van wordt gemaakt, maar een waardige herdenking. De regeering heeft daarom verzocht te bevorderen, dat dien Zaterdagmorgen de normale werkzaamheden worden verricht en de viering van den Bevrijdingsdag pas Zaterdagsmiddags zal geschieden. Plannen hieromtrent zijn voor deze gemeente nog niet gemaakt. De heer JANSSENS adviseert om voor het s amenstellen van een pro gramma voor het Bevrijdingsfeest een vergadering te houden met ver tegenwoordigers van alle hier bestaande vereenigingen, teneinde op die manier tot iets behoorlijks te komen. De VOORZITTER zegt daar geen bezwaar tegen te hebben en t.z.t. een vergadering als door den heer Janssens bedoeld te zullen be leggen. De heer JANSSENS vraagt nog hoe het staat met het aanbrengen van de straatnaamborden en of er niets gedaan kan worden aan de ver betering van wegen. De VOORZITTER zegt dat nog aan een drietal straten de naamborden moeten worden aangebracht, hetgeen zal gebeuren zoodra de weers omstandigheden zulks toelaten. Wat de verbetering van wegen betreft, zegt spreker dat bij de Gront Maatschappij een plan voor verbetering der wegen is opgemaakt waarvan de begrooting dezer dagen is ingekomen. Wanneer daarop de goedkeuring van Ged.Staten kan worden verkrggen,zullen de wegen behoorlijk in orde worden gemaakt, benevens de waterloozingen,ter wijl daarbij tevens voor een goed rijwielpad zal worden gezorga. Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen hierna ongewijzigd goedgekeurd overeenkomstig het ter inzage gelegde ontwerp. II. INGEKOMEN STUKKEN. o Centraal Bureau voor verificatie en inancieele adviezender Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, s—Gravenhage 28 Janu ari 1946, Nos.1015 t/m 1017 R» Toezending van het proces-verbaal van opneming der kas en boeken van den gemeente-ontvanger over het le kwartaal 1946.

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1946 | | pagina 1