K n Notulen van de vergadering van den Raad der gemeente PUTTE N.B. ■c gehouden op Vrijdag 3 Augustus 1945, des namiddags acht uur. c Voorzitter, tevens Secretaris, J.D.A.Rietvorst, waarnemend. SÖ©-^ Aanwezig de leden: M.H.Sluyts, C.B.Janssens, P.Vereist, A.van Beeck, P.Hui jhrechts G.J.Verkuijl, A.Huijgen en als ©,-£ aftredend wethouder: H.Hendriks. J o De VOORZITTER opent de vergadering met den Christelijken groet x! en stel t aan de orde punt I der agenda: C INSTaLLaTIE EN EEDUaPLEGGING VaN DB NIEUW BEDOELDE R-haDSLEDEN. De nieuw benoemde leden leggen achtereenvolgens in handen van den cT Voorzitter de in artikel 45 der gemeentewet vereischte eeden af, waar- •o p na zij door den Voorzitter met een korte toespraak worden geïnstal- o leerci. II. MEDEDEEXINGEN bo-H a. Besluit tot benoeming van een waarnemend Burgemeester-Secretaris, tevens Ambtenaar van den Burgerlijken Stand met ingang van 12 r: November 1944; Rapport der dai ran het gemeen )e heer HUIJBRECHT3 vraagt hieromtrent nadere inlichtingen en is >o. b. Rapport der daartoe aangewezen commissie betreffende de zuivering n a/an gemeentepersoneel u u wow p te isi van oordeel, dat de raad op grond van de thans ter inzage gelegde stukken hiervoor geen verantwoordelijkheid kan dragen. ■g c De VOORZITTER zegt dat dit een door andere instanties afgedane p zaak betreft, welke slechts ter kennis van den raad wordt gebracht g in in den vorm van het rapport der betrokken commissie, opdat de raad er mee op de hoogte zou zijn dat deze kwestie,voor wat onze gemeente -g betreft, is afgedaan. De verantwoordelijkheid behoeft niet door p den raad te worden gedragen, omdat een en ander bereids door uhoogere instanties is goedgekeurd. E c. Besluiten tot voorziening in de vacatures van leden van het Burger- p lijk Armbestuur en tot aanwijzing van een Voorzitter van die in- 2 stelling; g p De heer HUIJBRECHTS vraagt of met de aanvulling dezer vacatures tn ac zoo'n haast gemaakt moest worden, dat daarmede niet gewacht kon g .p worden tot de gemeenteraad weer functioneerde g De VOORZITTER antwoordt, dat er,na een aanvankelijke vergissing te p dezer zake, inderdaad haast was met het afdoen dezer aangelegen- heid. Toen spreker hier als waarnemend Burgemeester kwam, was hij van meening, dat het Burgerlijk Armbestuur ambtshalve gevormd werd -p door de leden van het college van Burgemeester en Wethouders. Eerst na enkele maanden, bij raadpleging van het reglement op het Burger lijk Armbestuur, blkek die opvatting niet juist, en daar er enkele zaken betreffende die instelling moesten worden afgewerkt, hebben B W toen als waarnemende de taak van den raad, in de vacatures voorzien. De heer HUIJBRECHTS verklaart zich met deze toelichting geheel bevredigd. d. Goedkeuring van Ged,Staten van Noord-Brabant betreffende de ver pachting van het genot van de jacht in de zgn.Armenbosschen voor het seizoen 1945-1946. De heer HUIJGEN vraagt of deze opbrengst niet erg weinig is? y De VOORZITTER is het er mee eens, dat de inschrijving niet hoog is. De moeilijkheid is echter, dat geen openbare verpach ting kon plaats hebben vanwege de beperkende palingen welke thans gelden voor de uitoefening van het genot van jacht. We hadden onder deze omstandigheden geen andere keus dan die f.15,als opbrengst voor de gemeente aanvaarden of het genot van de jacht niet te ver pachten. Zonder hoofdelijke stemming worden de stukken II a - d hierna voor kennisgeving aangenomen. III. VERKIEZING VaN TWEE WETHOUDERS. Bij de stemming worden uitgebracht 7 stembiljetten, ieder houdende 2 stemmen, verdeeld over de volgende personen: G.Verkuijl 6 stemmen P.Huijbrechts 5 M.H.Sluijts 2 P. Vereist 1 Benoemd zijn alzoo de heeren G.Verkuijl en P.Huijbrechts, die op de desbetreffende vraag van den VOORZITTER verklaren de benoeming aan te nemen. •H V I 00 *0 (1) C fn -P fl I 1? 0 1 +5 c P O -H P P rH Ai p cc pep to tO<p te to p e-f M O (SJ O •r—l O 1 Dj "H O pj O N O

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1945 | | pagina 1