f i Plechtige openbare vergadering van den Raad der gemeente van 7 Januari 1937 des v.m. 9 uur Aanwezig zijn de Heeren: H. Wijnings, H, Hendriks, P, Hoendervangers J.L. de Clerck, C. Sluijts, C. Buijs en L. van Linden Voorzitter P.J. van de Ven, burgemeester tevens secretaris De Voorzitter om 9 uur met den Christelijken groet öc vergadering en stelt achtereenvolgens aan de orde De Voorzitter zegt deze vergadering speciaal te hebben belegd in verband met het huwelijk der Prinses en richt het woord tot de aanwezigen eb wordt door hem het volgende uiteengezet Geheel Nederland viert vandaag uitbundig feest in verband met de voltrekking van het huwelijk van de prinses der Nederlanden met Prins Bernhard van Biesterfeld Ook ons dorp, Putte, heeft gemeend daarbij niet achter te mogen blijven en toont zijn medeleven allerwege Wanneer Putte feest fiert dan doet het dat goed en is het vanzelf sprekend, dat ook de vertegenwoordigers dier gemeente, met name de Raads leden, zich aansluiten en op de eerste plaats in plechtige openbare ver siering bijeen komen om aan dat feest meer luister bij te zetten Het stemt mij tot groote vreugde dat gij allen aan mijn oproep hebt gehoor gegeven en hier zijt verschenen om van Uwe belangstelling en medeleven blijk to geven Deze woorden mijne Heeren, mag ik ook richten tot de hier aan wezige Puttenaren, die van hunne belangstelling uit eigener beweging blijk geven en vooral tot hen, die namens plaatselijke vereenigingen als afgevaardigden zijn vgezonden Ik, mijne heeren, stel dat op hoogen prijs Zooals ik in het begin zeide, wordt vandaag het huwelijk voltrokkei van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden met Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bernhard van 3iesterfeld Ik hoef hier niet uiteen te zetten met welke groote vreugde dit huwelijk in den lande is begroet. Maandenlang reeds id dit gebeuren het onderwerp aller gesprekken. Ook Putte geeft ontegenzeggelijk openlijk blijk van zijn medeleven met zijn Vorstenhuis Allerwege wordt getracht op de schitterendste wijze uiting van zijn liefde voor Oranje te geven en Putte getuigt ook thans weer op eene ondubbelzinnige wijze, dat het Nederlandsch bloed in zijn aderen vloeit Aligt haar dorp ook geheel aan de grens van het land en wel mèn elders w^L eens beweren, dat het Nederlandsch bloed in Putte verwaterd .Neen mijne heeren, wij hier in Putte zijn ras-echte Nederlanders en willen en zullen dat blijven, wat er ook gebeure Mijne Heeren, ik meen in Uw aller geest te handelen met hier het voorstel te doen ee:- telegram van gelukwensch te zenden aan het Prinselijl Huelijkspaar en aan Hare Moeder onze geeerbiedigde Koningin V/ilhelmina, daarbij de hoop uitsprekende dat het aloude huis van Oranje, hetwelk over ons Vaderland reeds zoo lang zegenend heeft geregeerd, tot in do lengte tier dagen zal blijven regeeeren Zegen God ons dierbaar Vorstenhuis en niet het minst het Prinse lijk Huwelijkspaar van heden Prinses Juliana en Prins 3ernhard Leve Oranje!! Leve Prinses Juliana en Prins Bernhard Daarop werd door don Wethouder, den Heer Wijnings, den Voorzittci gedankt als volgt Mijnheer de Voorzitter Met belangstelling heb ik Uwe toespraak aanhoord Als

Raadsnotulen

Putte: Notulen gemeenteraad, 1928-1996 | 1937 | | pagina 1